2020

Ny VE-ordning med tillæg fra klimaaftale

By 24/06/2020 september 21st, 2020 No Comments

2020-06-23

Den 1. juni 2020 trådte en række nye VE-ordninger i kraft. De nye regler gælder for VE-anlæg, som ikke har opnået byggetilladelse før 1.
juni 2020. Der er dog en række undtagelser til dette, som kan ses i dette skema over overgangsbestemmelser.

Alle ordningerne gælder desuden for åben-dør-havvindmøller. Her er skæringspunktet, om de har opnået forundersøgelsestilladelse inden 1.
juni 2020 eller ej.

Den 22. juni, 2020 vedtog Folketinget en ny klimaaftale – en aftale som på visse områder udvider de allerede vedtagne nye VE-ordninger.

De dele af Klimaaftalen der tilføjer ekstra elementer til de nye VE-ordninger er indarbejdet i nedenstående gennemgang:

 

Værditabsordningen

Der foretages en række administrative ændringer, blandt andet at information om ordningen vil foregå via digital post, herudover flyttes tidspunktet for værditabsvurderingen til efter VE-anlægget er stillet op modsat i dag, hvor værditabet bestemmes før VE-anlægget stilles op på baggrund af visualiseringer.

 

Salgsoptionsordning

Der oprettes en salgsoptionsordning, hvor naboer i afstanden 4-6 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra
større solcelleanlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg i op til et år efter 1 kWh er
produceret fra anlægget. Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også foretager vurdering af
værditab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende
salgsoptionen. Man skal ansøge om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab.

 

VE-bonusordningen

Der oprettes en VE-bonusordning, som giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra
større solcelleanlæg ret til en VE-bonus. Bonussen baseres på produktionen fra anlægget svarende til 5 kW. Størrelsen på bonussen vil
variere i anlæggets levetid i og med, den afhænger af anlæggets produktion og elprisen.

I Klimaaftalen af 22. juni, 2020 blev det besluttet at hæve det i VE-ordingen vedtagne max-beløb på bonussen fra  5.000 til “et beløb, der fastlægges af aftalepartierne”.

 

Grøn pulje 

Med grøn pulje bliver opstillerne af vedvarende energianlæg pålagt at indbetale 125.000 kr. pr. opstillet MW landvindækvivalenter til den
kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg eller den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret ved åben dør-havvindmøller.
Beløbet var i de nye VE-ordninger sat til 88.000 kr. pr. MW, men blev i den efterfølgende klimaaftale af 22. juni, 2020 hævet til 125.000 kr.
pr. MW.

Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte
projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra
opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter net-tilslutning.

Køberetsordningen udgår og er ikke en del af de nye VE-ordninger.

De nye VE-ordninger (VE-loven) administreres af Energistyrelsen.

 

Klimaaftalen

I Klimaaftalen blev der – blandt meget andet – afsat 15 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 for at etablere et loft på 6 måneder
for sagsbehandlingstiden af klager over VE-projekter i Nævnenes Hus.

Partierne besluttede videre at kompensere de lokalsamfund, som har mange vindmøller i nærområdet ved at tilføre 10 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 til Landdistriktspuljen.

 

 

Uddybende information:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven (det vedtagne lovforslag – lov nr 738 af 30/05/2020)

Bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker

Bekendtgørelse om værditabsordningen, salgsoptionsordningen og taksationsmyndigheden

Klimaaftalen for Energi og industri mv. af 22. juni, 2020

Fremme af udbygning med vindmøller og solceller (Energistyrelsen)

//place scripts here