Skip to main content
Uncategorized

Hvad indeholder de nye VE-ordninger?

By 20/05/2021oktober 23rd, 2023No Comments

Sommeren 2020 trådte en række nye VE-ord­ninger i kraft – ordningerne gælder tillige for åben-dør-havvindmøller. Nedenfor følger en gennemgang af de nye ordninger i VE-loven – og en PDF kan uploades her.

Oktober, 2023: Sidste nyt! VE-ordningerne ændres. Læs mere her. De nuværende VE-ordninger følger her.

Værditabsordningen

Information om ordningen foregår via digital post. Det er vindmølleopstilleren, der er afsend­er på brevet til borgeren, men det er Energi­styrelsen, der sender den digitale post ud på vegne af opstilleren. Dermed er der ikke længe­re krav om at annoncere det offentlige møde i lokalaviserne.

Tidspunktet for værditabsvurderingen sker når VE-anlægget er stillet op – modsat tidligere hvor værditabet blev vurderet før VE-anlægget var stillet op på baggrund af visualiseringer.

Salgsoptionordning

Naboer i en afstand af 4 til 6 gange møllehøj­de fra nærmeste vindmølle, og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg. Salgsoptionen gælder i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget. Salgsoptionen gælder også for sommerhuse.

Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også foretager vurdering af værditab. Kun ejendomse­jere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen.

Man skal ansøge om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab.

VE-bonusordningen

VE-bonusordningen giver naboer i en afstand af 4 til 8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meters afstand fra større solcellean­læg ret til en VE-bonus. Bonussen svarer til en andel på 6,5 kW af møllens produktion.

Størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid og afhænge af anlæggets produktion og elprisen. Bonussen vil således være højere i gode vind-år, eller når elprisen er høj.

Bonussen opgøres på månedsbasis, men ud­betales én gang om året – og senest 1. maj for det foregående kalenderår. Den elpris som vind­mølleejeren har modtaget anvendes til udregnin­gen af bonussen.

Til eksempel vil en husstand til en 4,2 MW vind­mølle med en årlig produktion på 12 mio. kilowatt timer med en elpris på 25 øre Wh udløse en VE-bonus på 4.643 kr.

Energistyrelsen oplyser, at VE-bonus gælder for dem, der er CPR-registeret på den pågældende naboadresse. VE-bonusordningen gælder ikke for sommerhuse, med mindre man har tilladelse til at bo i sommerhuset hele året – altså rent fak­tisk bor der og er registreret på adressen.

Læs mere om bonusordningen og se regneeksempler her.

Grøn Pulje

Med Grøn Pulje skal opstillere betale 125.000 pr. MW landvindækvivalenter til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg. (Landækvivalenter er lig med el-produktion fra en gennemsnitlig ny vindmølle)

For åben-dør-havvindmøller er beløbet 165.000 kroner pr. MW gældende for den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret. For visse solcelleanlæg er beløbet 40.000 kroner pr. MW.

Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte pro­jekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter net-tilslutning.

Køberetsordningen

Køberetsordningen udgår og er ikke en del af de nye VE-ordninger. De nye VE-ordninger ad­ministreres af Energistyrelsen.

En række overgangsbestemmelser er gældende – se skema over overgangsbestemmelser.

Landdistriktspuljen

Udover ovennævnte VE-ord­ninger besluttede partierne bag, at kompensere de lokalsamfund, som har mange vindmøller i nærområ­det ved at tilføre 10 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 til Land­distriktspuljen.

Uddybende information
Retsinformation: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,
ligningsloven og personskatteloven (det vedtagne lovforslag – lov nr 738 af 30/05/2020)

Medfølgende bekendtgørelse som uddyber reglerne kan læses her.
Retsinformation: Bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg
og vandkraftværker

Retsinformation: Bekendtgørelse om værditabsordningen, salgsoptionsordningen og taksationsmyndigheden
Energistyrelsen: Fremme af udbygning med vindmøller og solceller