Hvordan kompenserer VE-ordningerne vindmøllenaboerne?

Den 1. juni 2020 trådte en række nye VE-ordninger i kraft. De nye regler gælder for VE-anlæg, som ikke har opnået byggetilladelse før 1. juni 2020. Der er dog en række undtagelser til dette, som kan ses i dette skema over overgangsbestemmelser.

Alle ordningerne gælder desuden for åben-dør-havvindmøller. Her er skæringspunktet, om de har opnået forundersøgelsestilladelse inden 1. juni 2020 eller ej.

Den 22. juni, 2020 vedtog Folketinget en ny klimaaftale – en aftale som på visse områder udvider de allerede vedtagne nye VE-ordninger.

De dele af Klimaaftalen der tilføjer ekstra elementer til de nye VE-ordninger er indarbejdet i nedenstående gennemgang.

Salgsoptionsordning

Der oprettes en salgsoptionsordning, hvor naboer i afstanden 4-6 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget. Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også foretager vurdering af værditab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen. Man skal ansøge om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab.

VE-bonusordningen

Der oprettes en VE-bonusordning, som giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg ret til en VE-bonus. Bonussen baseres på produktionen fra anlægget svarende til 5 kW. Størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid i og med, den afhænger af anlæggets produktion og elprisen.

I Klimaaftalen af 22. juni, 2020 blev det besluttet at hæve det i VE-ordingen vedtagne max-beløb på bonussen fra 5.000 til “et beløb, der fastlægges af aftalepartierne”.

Grøn pulje

Med grøn pulje bliver opstillerne af vedvarende energianlæg pålagt at indbetale 125.000 kr. pr. opstillet MW landvindækvivalenter til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg eller den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret ved åben dør-havvindmøller. Beløbet var i de nye VE-ordninger sat til 88.000 kr. pr. MW, men blev i den efterfølgende klimaaftale af 22. juni, 2020 hævet til 125.000 kr. pr. MW.

Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter net-tilslutning.

Eksempel landvind:

Hvis kommunen godkender et projekt på 30 MW landvind, modtager kommunen 3,750 mio. kr.

Eksempel kystnær havvind:

Et vindmølleprojekt på 200 MW udløser 25 mio. kr., der deles mellem de involverede kommuner. Hvis blot en enkelt kommune har indsigelsesret, tilfalder hele beløbet den pågældende kommune.

Klimaaftalen

I Klimaaftalen blev der tillige – blandt meget andet – afsat 15 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 for at etablere et loft på 6 måneder for sagsbehandlingstiden af klager over VE-projekter i Nævnenes Hus.

Partierne besluttede videre at kompensere de lokalsamfund, som har mange vindmøller i nærområdet ved at tilføre 10 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 til Landdistriktspuljen.