Skip to main content
2019

Hvad betyder de nye VE-ordninger for vindmøllenaboerne?

By 19/11/2019oktober 23rd, 2023No Comments

Samtlige partier i Folketinget, på nær Nye Borgerlige, har i november 2019 vedtaget nye regler for VE-ordningerne, der i forskellig grad tilgodeser naboer til anlæg med vedvarende energi.

Lovgivningen, med tilhørende bekendtgørelse, forventes vedtaget i Folketinget i første halvår af 2020 og gælder for projekter, der udbydes fra og med 2020.

Oktober, 2023: Sidste nyt! VE-ordningerne ændres. Læs mere her.

Skattefri bonus

Køberetsordningen, der hidtil har givet ret til at købe andele i vindmøller til kostpris, afløses af en skattefri bonus, der tilfalder alle husstande indenfor 4-8 gange vindmøllens totalhøjde. Størrelsen af den skattefrie bonus afhænger af vindmøllens produktion, strømprisen og antallet af boliger indenfor det afgrænsede område, som giver ret til bonus. Bonus kan have en værdi af op til ca. 5.000 kr. og er fritaget for modreg-ning i offentlige ydelser. Den udbetales hvert år i hele vindmøllens levetid.

Værditabsordningen ændres

Værditabsordningen giver vindmøllenaboer i ejerboliger ret til erstatning for vindmøllens potentielt negative påvirkning af ejendomsværdien. Tidspunktet for vurderingen af værditabet flyttes efter de nye regler til efter vindmøllerne er opstillet og har produceret den første kWh. Ændringen skal sikre, at det eventuelle værditab, der vurderes af taksationsmyndigheden, har en direkte sammenhæng med den faktiske ændring i landskabet, som opstilling af vindmøllen har på en beboelsesejendom.

Salgsoption for naboejendomme

Som noget nyt oprettes en salgsoptionsordning, som skal gælde for beboelsesejendomme indenfor 6 gange vindmøllens totalhøjde fra de vindmølleanlæg, som vinder ret til pristillæg i teknologineutrale udbud.

Efter den nye optionsordning skal vindmølleopstiller tilbyde ejere af ovennævnte beboelsesejendomme en option på at sælge ejendommen. Salgsoptionen gælder et år fra det tidspunkt, hvor vindmøllen er opstillet og har produceret den første kWh, så beboerne har haft lejlighed til at afprøve naboskabet med vindmøllen. Ordningen gælder for alle ejendomme indenfor 6 gange vindmøllens totalhøjde, som har opnået værditab via værditabsordningen på over 1 procent af beboelsesejendommens værdi.

Grøn pulje skal øge kommunernes incitament til at opstille vindmøller

Som led i de nye regler for VE-ordningerne er det aftalt, at der oprettes en grøn pulje, hvortil opstillere af VE-anlæg skal indbetale et beløb. Puljen oprettes og administreres af kommunerne, og det er hensigten, at grøn pulje skal medvirke til at øge de kommunale incitamenter til at fremme VE-udbygningen. Kommunerne vil således modtage økonomiske midler fra projektopstillerne, der kan anvendes til gavn for lokalområderne nær nyetablerede VE-anlæg.

Ordningen indebærer, at projektopstiller indbetaler et engangsbeløb svarende til 88.000 kr. pr. MW land-vind-ækvivalenter til kommunen, hvori VE-anlægget opstilles eller til den eller de kommuner, der har indsigelsesret vedrørende projekter med havvindmøller efter ”åben-dør” ordningen.

I kommunens administration af midlerne i grøn pulje er det hensigten, at disse fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt til grønne tiltag i kommunen.

Eksempel landvind:

Hvis kommunen godkender et projekt på 30 MW landvind, modtager kommunen 2,6 mio. kr.

Eksempel kystnær havvind:

Et vindmølleprojekt på 200 MW udløser 23 mio. kr., der deles mellem de involverede kommuner. Hvis blot en enkelt kommune har indsigelsesret, tilfalder hele beløbet den pågældende kommune.

Ikrafttrædelse 

De nye ordninger gælder for alle vindmøller på land samt åben-dør havvindmøller. Generelt er det aftalt, at så mange som muligt af de nye og planlagte projekter falder under de nye ordninger efter lovens ikrafttræden. Dog er det aftalt, at:

• Projekter, der har vundet eller vinder i de teknologineutrale udbud omfattes af de eksisterende ordninger.

• Støttefrie projekter omfattes af nye ordninger, såfremt de ikke har opnået byggetilladelse inden ikrafttrædelse af loven.

• Kystnære vindmøller, der har fået en forundersøgelsestilladelse, omfattes af eksisterende ordninger, idet naboerne til de allerede kendte kystnære vindmølleprojekter er stillet i udsigt at være omfattet af køberetsordningen. Kystnære vindmølleprojekter, der ikke har fået en forundersøgelsestilladelse ved lovens ikrafttrædelse, omfattes af de nye ordninger.

Uddybende information:

Læs aftaleteksten om de nye VE-ordninger her: Aftale om ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvarende energi

Læs pressemeddelelsen fra Energistyrelsen her.

Læs pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet her.