Skip to main content

Bæredygtighed

Blandt næsten alle verdens regeringer og befolkninger er der bred erkendelse af, at fortsat økonomisk vækst baseret på afbrænding af fossile brændsler er uholdbart. Uanset at vi i Danmark er nået længere end mange andre steder i verden, er bæredygtighed derfor ikke et forbigående modefænomen. De fleste vurderer, at bæredygtighed er en blivende forudsætning for at opretholde balanceret økonomisk vækst og global politisk stabilitet. I den sammenhæng kan vindmøller, sammen med andre vedvarende energiformer, spille en betydningsfuld rolle.

For det første fordi vindmøller producerer forureningsfri energi, der nedbringer udledningen af CO2 til atmosfæren og derigennem påvirker klimaet positivt. For det andet fordi el produceret af vindmøller og solceller på land er den billigste energiform, når man sammenligner med fossil energi og medregner alle følgeomkostninger af denne produktion. For det tredje fordi udbygning af vindenergi og anden form for vedvarende energi gør Danmark mindre afhængig af at importere fossil energi fra ustabile lande.

Se her hvad vindmøllerne i Nissum Bredning lige nu producerer af grøn strøm og hvor meget CO2 de fortrænger.

Klimagevinster som følge af mindsket CO2-udledning er ikke de eneste fordele ved vindmøller. Også det fysiske miljø og folkesundheden påvirkes positivt, når vindmøller erstatter fossile brændsler i energiproduktion og transport. I modsætning til el og varme produceret af vindmøller udleder de fossile brændsler anvendt på kraftværker og i brændeovne nemlig forurenende gasser og partikler.

“Selvfølgelig skal vi hente energi ud af vinden”. Lars Mikkelsen fra Løgstør har igennem en årrække boet op af vindmøller og ser kun fordele i, at man laver forureningsfri strøm af vinden.

Se flere oplysende videoer fra VidenOmVind her.

Det bæredygtige klima

Læs mere

Højere temperatur forværrer klimaet

Uret
tikker

Den bæredygtige økonomi

Læs mere

Afledte omkostninger skal medregnes

Landmøller er
motoren

Hvor meget C02 sparer en vindmølle?

Læs mere

Uafhængigheden

Vedvarende energi kan frisætte Danmark

Læs mere