Konkrete fordele for vindmøllenaboen

Den 1. juni 2020 trådte en række nye VE-ordninger i kraft. De nye regler gælder for VE-anlæg, som ikke har opnået byggetilladelse før 1. juni 2020. Der er dog en række undtagelser til dette, som kan ses i dette skema over overgangsbestemmelser.

Alle ordningerne gælder desuden for åben-dør-havvindmøller. Her er skæringspunktet, om de har opnået forundersøgelsestilladelse inden 1. juni 2020 eller ej.

Derudover har Folketinget vedtaget en klimaaftale, som på visse områder udvider de allerede vedtagne nye VE-ordninger. Ændringerne var i høring frem til 9. september 2020 og er sat til at træde i kraft 1. januar, 2021.

Her følger en gennemgang af de nye VE-ordninger – inklusiv de dele af Klimaaftalen, der tilføjer ekstra elementer til VE-ordningerne:

VE-bonusordning

Der oprettes en VE-bonusordning, som giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg ret til en VE-bonus. Bonussen baseres på produktionen fra anlægget svarende til 5 kW. Størrelsen på bonussen vil
variere i anlæggets levetid og afhænge af anlæggets produktion og elprisen.

I Klimaaftalen af 22. juni, 2020 blev det besluttet at hæve det i VE-ordningen vedtagne beløb på bonussen fra 5.000 til “et beløb, der fastlægges af aftalepartierne”. Som nævnt ovenfor er beløbet baseret på produktionen fra 5 kW, og det må formodes, at det er kW’erne der øges frem for, at der fastsættes et præcist beløb. Der forventes møde i energiforligskredsen om sagen i september, 2020, og det forventes, at ændringen træder i kraft 1. januar, 2021. Ændringen sker på bekendtgørelsesniveau, som forventes sendt i høring i efteråret.

Værditabsordningen

Der foretages en række administrative ændringer, blandt andet at information om ordningen vil foregå via digital post. Det er vindmølleopstilleren, der er afsender på brevet, som sendes til borgeren, men Energistyrelsen sender brevet ud på vegne af opstilleren via digital post. Dermed forsvinder også behovet for at annoncere det offentlige møde i lokalaviserne. Herudover flyttes tidspunktet for værditabsvurderingen til efter VE-anlægget er stillet op modsat i dag, hvor værditabet bestemmes før VE-anlægget er stillet op og på baggrund af visualiseringer.

Salgsoptionsordning

Der oprettes en salgsoptionsordning, hvor naboer i afstanden 4-6 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle, og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget.

Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også foretager vurdering af værditab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen.

Man skal ansøge om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab.

Grøn pulje

Klimaaftalen foreslår også, at det beløb til Grøn Pulje, som opstillere af VE-anlæg skal betale pr. MW, forhøjes. Beløbet for opstillet MW landvind foreslås forhøjet fra 88.000 kr til 125.000 pr. MW.

Del-elementet vedr. Grøn Ordning var i høring frem til 9. september. Aftalen forventes at træde i kraft 1. januar, 2021.

For åben-dør-havvindmøller er beløbet foreslås beløbet hævet til 165.000 kroner pr. MW gældende for den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret. For visse solcelleanlæg er beløbet 40.000 kroner pr. MW.

Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter net-tilslutning.

Køberetsordningen udgår og er ikke en del af de nye VE-ordninger.

De nye VE-ordninger (VE-loven) administreres af Energistyrelsen.

Siden indførelsen af værditabs-ordningen i 2009 og frem til 2018 er der behandlet 1234 sager, og der er givet tilsagn om værditab i 834 sager. Ifølge en udregning foretaget af Wind Denmark er der i de 834 sager udbetalt 96,6 mio. kr. i erstatning. Den gennemsnitlige udbetaling ligger på 116.000 kr. pr. ejendom. Bedømt ud fra afgørelserne i taksations-kommissionerne, gives der i ca. 65 pct. af sagerne tilsagn om udbetaling af værditab. Fælles for alle ansøgere, der har fået tilkendt værditab, er, at de enten kan se, høre eller kan opleve skyggekast fra de opstillede vindmøller. Den gennemsnitlige værditabserstatning i afgørelser fra Taksationsmyndig-heden er på ca. 8 pct. af ejendomsværdien, og den gennemsnitlige afstand til vindmøllen for de husstande, der har fået tilkendt værditabserstatning, er på ca. 900 meter. Læs uddybende om værditabs-ordningen her.

Klimaaftalen – ekstra

I Klimaaftalen blev der – blandt meget andet – afsat 15 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 for at etablere et loft på 6 måneder for sagsbehandlingstiden af klager over VE-projekter i Nævnenes Hus.

Partierne besluttede videre at kompensere de lokalsamfund, som har mange vindmøller i nærområdet ved at tilføre 10 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 til Landdistriktspuljen.