Konkrete fordele for vindmøllenaboen

Samtlige partier i Folketinget, på nær liste D, vedtog i november 2019 en ny aftale for VE-ordningerne, der i forskellig grad tilgodeser naboer til anlæg med vedvarende energi. Derudover blev der 22. juni, 2020 vedtaget en klimaaftale, som udvidede dele af VE-ordningerne.

Aftalen gælder gælder for VE-anlæg, som ikke har opnået byggetilladelse før 1. juni 2020. Der er dog en række undtagelser. De nye ordninger gælder desuden for åben-dør-havvindmøller. Her er skæringspunktet, om de har opnået forundersøgelses-tilladelse inden 1. juni 2020 eller ej.

De dele af Klimaaftalen der tilføjer ekstra elementer til de nye VE-ordninger er indarbejdet i nedenstående gennemgang:

Samtlige partier i Folketinget, på nær Nye Borgerlige, har i november 2019 vedtaget en ny aftale for VE-ordningerne, der i forskellig grad tilgodeser naboer til anlæg med vedvarende energi.
Lovgivningen, med tilhørende bekendtgørelse, forventes vedtaget i Folketinget i første halvår af 2020 og gælder for projekter, der udbydes fra og med 2020. De nye regler indebærer følgende for naboer til vindmølleprojekter på land samt havvindmøller, der opstilles efter den såkaldte ”åben-dør” ordning:

VE-bonusordning

Der oprettes en VE-bonusordning, som giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg ret til en VE-bonus. Bonus baseres på produktionen fra anlægget svarende til 5 kW. Størrelsen på bonus vil variere i anlæggets levetid i og med, den afhænger af anlæggets produktion og elprisen.

I Klimaaftalen af 22. juni, 2020 blev det besluttet at hæve det i VE-ordingen vedtagne max-beløb på bonussen fra 5.000 til “et beløb, der fastlægges af aftalepartierne”.

Bonus udbetales hvert år i hele vindmøllens levetid.

Værditabsordningen

Værditabsordningen giver vindmøllenaboer i ejerboliger ret til erstatning for vindmøllens potentielt negative påvirkning af ejendomsværdien. Der foretages en række administrative ændringer, blandt andet at information om ordningen vil foregå via digital post, herudover flyttes tidspunktet for værditabsvurderingen til efter VE-anlægget er stillet op modsat i dag, hvor værditabet bestemmes før VE-anlægget stilles op på baggrund af visualiseringer.

Ændringen skal sikre, at det eventuelle værditab, der vurderes af taksationsmyndigheden, har en direkte sammenhæng med den faktiske ændring i landskabet, som opstilling af vindmøllen har på en beboelsesejendom.

Salgsoptionsordning

Der oprettes en salgsoptionsordning, hvor naboer i afstanden 4-6 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget. Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også foretager vurdering af værditab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen. Man skal ansøge om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab.

 

Grøn pulje

Med grøn pulje bliver opstillerne af vedvarende energianlæg pålagt at indbetale 125.000 kr. pr. opstillet MW landvindækvivalenter til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg eller den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret ved åben dør-havvindmøller. Beløbet var i de nye VE-ordninger sat til 88.000 kr. pr. MW, men blev i den efterfølgende klimaaftale af 22. juni, 2020 hævet til 125.000 kr. pr. MW.

Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter net-tilslutning.

De nye VE-ordninger (VE-loven) administreres af Energistyrelsen.

Siden indførelsen af værditabs-ordningen i 2009 og frem til 2018 er der behandlet 1234 sager, og der er givet tilsagn om værditab i 834 sager. Ifølge en udregning foretaget af Wind Denmark er der i de 834 sager udbetalt 96,6 mio. kr. i erstatning. Den gennemsnitlige udbetaling ligger på 116.000 kr. pr. ejendom. Bedømt ud fra afgørelserne i taksations-kommissionerne, gives der i ca. 65 pct. af sagerne tilsagn om udbetaling af værditab. Fælles for alle ansøgere, der har fået tilkendt værditab, er, at de enten kan se, høre eller kan opleve skyggekast fra de opstillede vindmøller. Den gennemsnitlige værditabserstatning i afgørelser fra Taksationsmyndig-heden er på ca. 8 pct. af ejendomsværdien, og den gennemsnitlige afstand til vindmøllen for de husstande, der har fået tilkendt værditabserstatning, er på ca. 900 meter. Læs uddybende om værditabs-ordningen her.