Konkrete fordele for vindmøllenaboen

Den 1. juni 2020 trådte en række nye VE-ordninger i kraft. En række overgangsbestemmelser er gældende – se skema over overgangsbestemmelser.

Alle ordningerne gælder desuden for åben-dør-havvindmøller. Her er skæringspunktet, om de har opnået forundersøgelsestilladelse inden 1. juni 2020 eller ej.

Derudover har Folketinget vedtaget en klimaaftale, som på visse områder udvider de allerede vedtagne nye VE-ordninger. Her følger en gennemgang af de nye VE-ordninger – inklusiv de dele af Klimaaftalen, der tilføjer ekstra elementer til VE-ordningerne:

VE-bonusordning

Der oprettes en VE-bonusordning, som giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg ret til en VE-bonus. Bonussen baseres på produktionen fra anlægget svarende til en andel på 6,5 kW. Størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid og afhænge af anlæggets produktion og elprisen. Bonussen vil således være højere i gode vind-år, og/eller når elprisen er høj. I Energistyrelsens beregninger svarer en andel på 6,5 kW til ca. 6.500 kr.

Bonussen udbetales en gang om året. Den skal udbetales senest 1. maj for det foregående kalenderår. Dog opgøres bonussen på månedsbasis. Den elpris som vindmølleejeren har modtaget anvendes til udregningen af bonussen.

Loft over bonussen på 1,5 pct.

Der er loft over, hvor stor en andel vindmølleejeren kan udbetale i VE-bonus. Loftet betyder, at vindmølleejeren er sikret mod at skulle udbetale en uforholdsmæssig stor andel af sin produktion. Samlet set må VE-bonussen ikke overstige 1,5 pct. af den samlede kapacitet. Hvis man har et projekt på 10 MW, så kan man med andre ord maksimalt udbetale 150 kW i VE-bonus.

Egenproducenter
Egenproducenter skal også udbetale VE-bonus til naboerne, selvom enten hele eller en del af produktionen ikke er leveret til nettet. Her bruges der i stedet for den reelle afregningspris den gennemsnitlige spotpris i det relevante prisområde.

Værditabsordningen

Med de nye VE-ordninger foretages en række administrative ændringer. Blandt andet vil information om ordningen fra denne dato foregå via digital post. Det er vindmølleopstilleren, der er afsender på brevet, som sendes til borgeren, men Energistyrelsen sender brevet ud på vegne af opstilleren via digital post. Dermed forsvinder også behovet for at annoncere det offentlige møde i lokalaviserne.

Fra 1. januar, 2021 er tidspunktet for værditabs-vurderingen flyttet til efter VE-anlægget er stillet op. Det er modsat den tidligere praksis, hvor værditabet blev bestemt før VE-anlægget var stillet op og på baggrund af visualiseringer.

Salgsoptionsordning

Fra 1. januar, 2021 oprettes en salgsoptionsordning, hvor naboer i afstanden 4-6 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle, og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget.

Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også foretager vurdering af værditab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen.

Man skal ansøge om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab.

Grøn pulje

Med indførelsen af “Grøn Pulje” skal opstillerne af vedvarende energianlæg indbetale 125.000 kr. pr. opstillet MW landvindækvivalenter til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg eller den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret ved åben dør-havvindmøller.

Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter net-tilslutning.

Køberetsordningen udgår og er ikke en del af de nye VE-ordninger.

De nye VE-ordninger (VE-loven) administreres af Energistyrelsen.

Siden indførelsen af værditabs-ordningen i 2009 og frem til 2018 er der behandlet 1234 sager, og der er givet tilsagn om værditab i 834 sager. Ifølge en udregning foretaget af Wind Denmark er der i de 834 sager udbetalt 96,6 mio. kr. i erstatning. Den gennemsnitlige udbetaling ligger på 116.000 kr. pr. ejendom. Bedømt ud fra afgørelserne i taksations-kommissionerne, gives der i ca. 65 pct. af sagerne tilsagn om udbetaling af værditab. Fælles for alle ansøgere, der har fået tilkendt værditab, er, at de enten kan se, høre eller kan opleve skyggekast fra de opstillede vindmøller. Den gennemsnitlige værditabserstatning i afgørelser fra Taksationsmyndig-heden er på ca. 8 pct. af ejendomsværdien, og den gennemsnitlige afstand til vindmøllen for de husstande, der har fået tilkendt værditabserstatning, er på ca. 900 meter. Læs uddybende om værditabs-ordningen her.

Klimaaftalen – ekstra

I Klimaaftalen blev der – blandt meget andet – afsat 15 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 for at etablere et loft på 6 måneder for sagsbehandlingstiden af klager over VE-projekter i Nævnenes Hus.

Partierne besluttede videre at kompensere de lokalsamfund, som har mange vindmøller i nærområdet ved at tilføre 10 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 til Landdistriktspuljen.

 

Læs mere om de nye VE-ordninger her på Energistyrelsens hjemmeside.