Skip to main content

Fire nøgleinteressenter

Afhængig af hvor og hvordan et konkret projekt realiseres, kan kredsen af interessenter omfatte forskellige grupper, foreninger og organisationer i lokalsamfundet. De primære interessenter er dog typisk:

  • Naboerne
  • Byrådet
  • Den kommunale forvaltning
  • Opstilleren af vindmøllen

Naboerne

For naboerne er det naturligt at interessere sig for de eventuelle gener, placeringen af en vindmølle kan have – herunder også hvilke mulige kompensationsmuligheder, der findes for vindmøllenaboer. Til afklaring anbefaler vi vores side om “VE-ordningerne”. Har kan du læse mere om mulighederne for at få godtgørelse for et eventuelt rditab på ejendommen – herunder om mulighederne for at få en salgsoptionsordning.
Derudover er det interessant for naboen at afklare, hvorvidt han eller hun er berettiget til at modtage en VE-bonus, som udbetales hvert år i hele vindmøllens levetid”. Dette og meget mere er også beskrevet på den pågældende side.

I denne video kan du møde tre naboer, og høre hvordan de oplever at bo tæt på moderne vindmøller.

Byrådet

For byrådet er det vigtigt, at det lever op til det ansvar, Folketinget har tildelt de lokale politikere med henblik på at udbygge Danmark med vedvarende energi. Og har kommunen valgt at udarbejde en klimaplan, indgår vindmøllerne naturligt som et centralt element heri. Samtidig vil byrådspolitikerne have interesse i, at vindmøllerne opstilles, hvor de har størst mulig accept blandt borgerne i kommunen. Det betyder, at udgangspunktet for kommunalbestyrelsens holdning til konkrete vindmølleprojekter er den overordnede kommuneplan, der indeholder et tillæg eller en temaplan, som udpeger relevante områder til opstilling af vindmøller.

For kommuner er opstilling af vindmøller lig med væsentlige indtægter. I følge de såkaldte “VE-ordninger” er opstillerne af vedvarende energianlæg pålagt at indbetale et væsentligt beløb pr. opstillet MW landvindækvivalenter til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg.

Forvaltningen

For den kommunale forvaltning betyder det meget, at planlægningsprocessen er baseret på faglig og saglig information, der kan understøtte forvaltningens udredningsarbejde og sagsbehandling. Desuden spiller det en rolle for karakteren og omfanget af forvaltningens arbejde, at samtlige interessenter inddrages tidligt i processen. Dette fungerer bedst, når det sker i en koordineret proces mellem kommunen og opstilleren af vindmøllen.

Opstilleren

For opstilleren af vindmøllerne, er det vigtigt, at processen forløber på en måde, der ikke vanskeliggør opstilling af vindmøllerne. Det betyder på den ene side, at opstilleren af vindmøllerne grundlæggende har stor interesse i at opnå accept af vindmøllerne blandt lokalbefolkningen. På den anden side, at der ikke sker væsentlige forsinkelser af et planlagt projekt, fordi den langstrakte planlægningsproces altid binder mange økonomiske ressourcer for vindmølleopstilleren.