Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvad indeholder de nye VE-ordninger?

Sommeren 2020 trådte en række nye VE-ordninger i kraft – ordningerne gælder tillige for åben-dør-havvindmøller. Her følger en gennemgang af de nye ordninger i VE-loven:

Oktober, 2023: Sidste nyt! VE-ordningerne ændres. Læs mere her.  Herunder også udspil om lempelser ift. naturbeskyttelse ifm. opstilling af VE på land – rammeaftale kan læses her.

Dec. 2023 i høring: “Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Justering af satserne for grøn pulje, ændring af grøn pulje, bemyndigelser til at fastsætte regler om indberetning af oplysninger og offentliggørelse af
oplysninger m.v.)
” Læs her.

Denne side opdateres, når der foreligger en vedtaget ny aftale – forventeligt omkring april, 2024.

Læs de nuværende VE-ordninger følger herunder:

Værditabsordningen

Information om ordningen foregår via digital post. Det er vindmølleopstilleren, der er afsender på brevet til borgeren, men det er Energistyrelsen, der sender den digitale post ud på vegne af opstilleren. Dermed er der ikke længere krav om at annoncere det offentlige møde i lokalaviserne.

Tidspunktet for værditabsvurderingen sker når VE-anlægget er stillet op – modsat tidligere hvor værditabet blev vurderet før VE-anlægget var stillet op på baggrund af visualiseringer.

Landdistriktspuljen

Udover de nye VE-ordninger besluttede partierne bag forliget sig for at kompensere de lokalsamfund, som har mange vindmøller i nærområdet ved at tilføre 10 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 til Landdistriktspuljen.

Salgsoptionordning

Naboer i en afstand af 4 til 6 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle, og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg. Salgsoptionen gælder i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget. Salgsoptionen gælder også for sommerhuse.

Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også foretager vurdering af værditab. Kun ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen.

Man skal ansøge om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab.

VE-bonusordningen

VE-bonusordningen giver naboer i en afstand af 4 til 8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg ret til en VE-bonus. Bonussen svarer til en andel på 6,5 kW af møllens produktion. Har en beboer i en husstand medvirket til opstilling af det vedvarende energianlæg ved medejerskab (gælder ikke køb af andele), bortfalder retten til VE-bonus for hele husstanden.

Størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid og afhænge af anlæggets produktion og elprisen. Bonussen vil således være højere i gode vind-år, eller når elprisen er høj.

Bonussen opgøres på månedsbasis, men udbetales én gang om året – og senest 1. maj for det foregående kalenderår. Den elpris som vindmølleejeren har modtaget anvendes til udregningen af bonussen.

Til eksempel vil en husstand til en 4,2 MW vindmølle med en årlig produktion på 12 mio. kilowatt timer med en elpris på 25 øre Wh udløse en VE-bonus på 4.643 kr.

Energistyrelsen oplyser, at VE-bonus gælder for dem, der er CPR-registeret på den pågældende naboadresse. VE-bonusordningen gælder ikke for sommerhuse, med mindre man har tilladelse til at bo i sommerhuset hele året – altså rent faktisk bor der og er registreret på adressen.

Grøn Pulje

Med Grøn Pulje skal opstillere betale 125.000 pr. MW landvindækvivalenter til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg. (Landækvivalenter er lig med el-produktion fra en gennemsnitlig ny vindmølle)

For åben-dør-havvindmøller er beløbet 165.000 kroner pr. MW gældende for den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret. For visse solcelleanlæg er beløbet 40.000 kroner pr. MW.

Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter net-tilslutning.

Køberetsordningen

Køberetsordningen udgår og er ikke en del af de nye VE-ordninger. De nye VE-ordninger administreres af Energistyrelsen.

En række overgangsbestemmelser er gældende for de nye VE-ordninger. Her er link til skema over overgangsbestemmelser.

Uddybende information