Tilbage til oversigt

Hvad indeholder de nye VE-ordninger?

Den 1. juni 2020 trådte en række nye VE-ordninger i kraft. De nye regler gælder for VE-anlæg, som ikke har opnået byggetilladelse før 1. juni 2020. Der er dog en række undtagelser til dette, som kan ses i dette skema over overgangsbestemmelser.

Alle ordningerne gælder desuden for åben-dør-havvindmøller. Her er skæringspunktet, om de har opnået forundersøgelsestilladelse inden 1. juni 2020 eller ej.

Derudover har Folketinget vedtaget en klimaaftale, som på visse områder udvider de allerede vedtagne nye VE-ordninger. Ændringerne var i høring frem til 9. september 2020 og trådte i kraft 1. januar, 2021.

Her følger en gennemgang af de nye VE-ordninger – inklusiv de dele af Klimaaftalen, der tilføjer ekstra elementer til VE-ordningerne:

Værditabsordningen

Der foretages en række administrative ændringer, blandt andet at information om ordningen vil foregå via digital post. Det er vindmølleopstilleren, der er afsender på brevet, som sendes til borgeren, men Energistyrelsen sender brevet ud på vegne af opstilleren via digital post. Dermed forsvinder også behovet for at annoncere det offentlige møde i lokalaviserne. Herudover flyttes tidspunktet for værditabsvurderingen til efter VE-anlægget er stillet op modsat i dag, hvor værditabet bestemmes før VE-anlægget er stillet op og på baggrund af visualiseringer.

Klimaaftalen - ekstra

I Klimaaftalen blev der – blandt meget andet – afsat 15 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 for at etablere et loft på 6 måneder for sagsbehandlingstiden af klager over VE-projekter i Nævnenes Hus. Partierne besluttede videre at kompensere de lokalsamfund, som har mange vindmøller i nærområdet ved at tilføre 10 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 til Landdistriktspuljen.

Salgsoptionordning

Der oprettes en salgsoptionsordning, hvor naboer i afstanden 4-6 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle, og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget. Salgsoptionen gælder også for sommerhuse.

Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også foretager vurdering af værditab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen.

Man skal ansøge om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab.

VE-bonusordningen

Der oprettes en VE-bonusordning, som giver naboer i afstanden 4-8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg ret til en VE-bonus. Bonussen baseres på produktionen fra anlægget svarende til 6,5 kW. Det betyder , at man får tildelt, hvad der svarer til en andel på 6,5 kW af møllens produktion.

Størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid og afhænge af anlæggets produktion og elprisen. Bonussen vil således være højere i gode vind-år, og/eller når elprisen er høj. Det økonomiske niveau for satsen forventes at være i omegnen af ca. 6.500 kr. pr. bolig pr. år for naboer til landvindmøller.

Bonussen udbetales en gang om året. Den skal udbetales senest 1. maj for det foregående kalenderår. Dog opgøres bonussen på månedsbasis. Den elpris som vindmølleejeren har modtaget anvendes til udregningen af bonussen.

Energistyrelsen oplyser, at VE-bonus gælder for dem, der er CPR-registeret på den pågældende naboadresse. VE-bonusordningen gælder ikke for sommerhuse, med mindre man har tilladelse til at bo i sommerhuset hele året – altså rent faktisk bor der og er registreret på adressen.

Grøn Pulje

Med Grøn Pulje skal opstillere betale 125.000 pr. MW landvindækvivalenter til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg.

For åben-dør-havvindmøller er beløbet 165.000 kroner pr. MW gældende for den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret. For visse solcelleanlæg er beløbet 40.000 kroner pr. MW.

Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter net-tilslutning.

Køberetsordningen

Køberetsordningen udgår og er ikke en del af de nye VE-ordninger.

De nye VE-ordninger (VE-loven) administreres af Energistyrelsen.

Uddybende information