Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvad indeholder de nye VE-ordninger?

1. juli 2024 trådte en række nye VE-ordninger i kraft. De nye satser og rammer gælder for VE-anlæg, der har opnået
byggetilladelse fra den 1. juli 2024. Ordningerne gælder for vindmøller over 25 meter, havvindmøller udenfor udbud, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og hybridanlæg. Her følger en gennemgang af de vigtigste ændringer:

Værditabsordningen

Der kan anmeldes krav om erstatning for værditab på beboelsesejendomme. Information om ordningen foregår via digital post. Det er vindmølleopstilleren, der er afsender på brevet til borgeren, men det er Energistyrelsen, der sender den digitale post ud på vegne af opstilleren.

Beboelsesejendommens værdi fastsættes af Taksationsmyndigheden ved besigtigelse. Det sker når VE-anlægget er stillet op. Udgør værditabet 1 % eller mindre af beboelsesejendommens værdi, bortfalder kravet på betaling af værditab.

Hvis ejeren har været medvirkende til opstilling af projektet, f.eks. udlejet jord til opstillingen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Afgørelsen kan ikke påklages, men indbringes for domstolene. Læs mere fra Energistyrelsen om Værditabsordningen her.

Landdistriktspuljen

Udover VE-ordningerne kompenseres de lokalsamfund, som har mange vindmøller i nærområdet, med en pulje på 10 mio. kr. årligt (2020-priser). Dette gælder i 2021-2024 ift. Landdistriktspuljen.

Salgsoptionordning

Naboer i en afstand af 4 til 6 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle, og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg. Salgsoptionen gælder i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget. Salgsoptionen gælder også for sommerhuse. Opstilleren skal afholde offentligt møde om konsekvenser ift. beboelsesejendomme i nabolaget til VE-projektet.

Vælger en nabo til et VE-projekt at benytte salgsoptionen, vil ejeren og opstilleren selv skulle aftale tidspunkt og vilkår for indfrielsen af salgsoptionen. Beboelsesejendommens værdi vurderes dog af den uafhængige taksationsmyndighed. Det sker ud fra en individuel vurdering af beboelsesejendommens værdi. Taksationskomissionen foretager også vurdering af værditab. Kun ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen.

Man skal ansøge om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab. Læs her om den rolle Energistyrelsen spiller i relation til salgsoption-ordningen.

Anmeldelsen af salgsoption kan ske via hjemmesiden taksationsmyndigheden.dk. Læs mere om salgsoptionen på Energistyrelsens hjemmerside her.

VE-bonusordningen

VE-bonusordningen giver naboer i en afstand af 4 til 8 gange møllehøjde fra nærmeste vindmølle og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg ret til en VE-bonus. Bonussen svarer til en andel på 6,5 kW af anlæggets produktion. Samme andel gælder også ift. solceller og hybridanlæg.

Et typisk vindmølleprojekt ville indtil 1/7, 2024 – afhængigt af vejr og elpris det pågældende år – give en bonus på ca. 6.500 kr. årligt og for et typisk solcelleanlæg ca. 2.500 kr. årligt. VE-bonus er imidlertid pr. 1/7, 2024 forhøjet med 50 pct. – en procentsats som skal lægges til ovennævnte beløb.

Et andet konkret eksempel er en husstand til en 4,2 MW vindmølle med en årlig produktion på 12 mio. kilowatt timer med en elpris på 25 øre pr. kilowatt time. Her vil VE-bonus udløse 4.643 kr. plus de omtalte 50 pct. pr. 1/7, 2024.

Energistyrelsen oplyser, at VE-bonus gælder for dem, der er CPR-registeret på den pågældende naboadresse. VE-bonusordningen gælder ikke for sommerhuse, med mindre man har tilladelse til at bo i sommerhuset hele året – altså rent faktisk bor der og er registreret på adressen.

Har en beboer i en husstand medvirket til opstilling af det vedvarende energianlæg f.eks. ved at udleje jord, kan VE-bonus nedsættes eller bortfalde for hele husstanden. Bonussen opgøres på månedsbasis, men udbetales én gang om året. Den elpris som vindmølleejeren har modtaget anvendes til udregningen af bonussen.

VE-bonussatsen er fast, men afhænger dog af, hvor mange husstande i et område, der er berettiget til VE-bonus, og som vælger at søge det. Der er således et loft over den samlede udbetaling på 1,5 % af anlæggets produktion.

Information om udbetaling af VE-bonus kan læses her.

Læs vejledning om VE-bonus fra Energistyrelsen gældende til 1/7, 2024 her. Ny vejledning lægges op, når den foreligger.

Grøn Pulje

Med Grøn Pulje skal opstillere betale 313.000 pr. MW landvindækvivalenter til den kommune, hvori det vedvarende energianlæg opstilles. (Landækvivalenter er lig med el-produktion fra en gennemsnitlig ny vindmølle)

For åben-dør-havvindmøller er beløbet 418.000 kroner pr. MW gældende for den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret. For visse solcelleanlæg er beløbet 125.000 kroner pr. MW. Grøn Pulje gælder også ift. vandkraftværk. For hybridanlæg betales et beløb svarende til de VE-teknologier, der indgår.

Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Hvis anlægget ligger tæt på en kommunegrænse, kan naboer inden for hhv. seks gange møllehøjde eller 200 meter fra solcelleanlæg i den tilstødende kommune også søge om tilskud fra Grøn Pulje. Det er dog op til den enkelte kommune at træffe beslutning om deling på tværs af kommuneskel.

Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter net-tilslutning. Skattestyrelsen har vejledende oplyst, at tilskud fra Grøn Pulje er skattepligtig, men fritaget kan være visse foreninger.

Læs mere om Grøn Pulje i vejledingen fra Energistyrelsen her.

Krav om indberetning

Som noget nyt skal kommuner og opstillere af vedvarende energianlæg i forbindelse med etablering og drift af vindmøller og solceller indberette oplysninger om VE-ordningerne og lokale gevinster ved opstilling af vedvarende energianlæg. Kommunerne skal også indberette oplysninger vedrørende sagsbehandlingstider. Indberetning af oplysningerne skal skabe transparens om VE-ordningerne og de lokale gevinster, der følger med etablering af et VE-anlæg.

Læs om indberetningspligten på Energistyrelsens hjemmeside her.

Uddybende information

Energistyrelsen: Om de nye regler gældende fra 1. juli, 2024

Retsinformation: Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi (2024).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Ny lovgivning gør det lettere at opsætte solceller og vindmøller på land.

Energistyrelsen om de ny ordninger: Om VE-bonusordningen her. Om Værditabsordningen her. Om Salgsoptionenen her. Om Grøn Pulje her.