Skip to main content
Læs også: Svar på rede hånd - om vindmøller og støj

Vindmøller og støj

Nye vindmøllevejledning

Miljøstyrelsens reviderede vindmøllevejledning har været i offentlig høring i efteråret 2020.

Vejledningen er ændret som følge af en revision af vindmølle-bekendtgørelsen i 2019. Miljøstyrelsen har behandlet høringssvar, og der foreligger nu en endelig revideret vindmøllevejledning til offentliggørelse. Den nye vindmøllevejledning kan tilgås her.

Læs mere her

WHO guideline om støj i Europa

Verdenssundhedsorganisationen WHO har udvgivet anbefalinger til beskyttelse af menneskers sundhed mod udsættelse for støj fra forskellige kilder, bl.a. trafikstøj, vindmøllestøj og fritidsstøj.

Som tillæg til WHO undersøgelsen kan læses Sundhedsstyrelsens “Notat om WHOs anbefalinger for vindmøllestøj” her.

Læs mere her

Ny bekendtgørelse om støj fra vindmøller

På baggrund af en række EU-domme har Miljø- og Fødevareministeriet gennemført en miljøvurdering af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Bekendtgørelsen er i samme forbindelse revideret med mindre forholdsvis tekniske ændringer, som opfølgning på ny faglig viden og i tråd med miljøvurderingens anbefalinger. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. februar 2019.

Læs mere her

Støjmålinger hos vindmøllenaboer

Miljøstyrelsen igangsatte i 2016 tre projekter med støjmålinger indendørs og udendørs hos i alt 9 forskellige naboer til store vindmøller på tre forskellige lokaliteter i Danmark. I august 2019 udkom resultaterne af den sidste af de 3 undersøgelser. Her kan  læse de 3 rapporter fra undersøgelsen:

Støjmålinger hos naboer til vindmøller i Nollund

Måling af støj hos vindmøllenaboer i Vildbjerg

Måling af støj hos vindmøllenaboer i Tim, Holstebro

"Understanding stress effects of wind turbine noise – The integrated approach".

Energy Policy, Volume 112, January 2018. Johannes Pohl m. fl.
Januar 2017.

Læs mere her

”Undersøgelse af den oplevede støjgene fra vejtrafikken for beboere langs motorveje og byveje”, rapport 551, 2016.

Undersøgelsen, der er foretaget af Vejdirektoratet, er gennemført som en meningsmåling i 2014 blandt naboer til motorveje og byveje, og for de allerflestes vedkommende boede deltagerne indenfor 1000 m fra støjkilden. Specifikt for motorvejsdelen deltog 3.446 respondenter i meningsmålingen.

Dermed er denne måling sammenlignelig med en tilsvarende analyse blandt vindmøllenaboer, der er gennemført i 2016 af Jysk Analyse. Her deltog 46 % af samtlige husstande indenfor 1000 m til samtlige store vindmøller, der er opstillet i Danmark i perioden 1/7 2011-31/12 2014. I alt medvirkede 451 respondenter i denne undersøgelse.

Læs mere her

Notat: "Hvordan måles støj fra virksomheder og trafik"

Hvordan måler en certificeret virksomhed støj fra virksomheder og trafik efter gældende regler? VidenOmVind har bedt den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE om at få en faglig korrekt fremstilling af problemstillingen.

Hensigten er at gøre det muligt at sammenligne principper og regler for måling af støj fra vindmøller med måling af støj fra virksomheder og trafikstøj.

Læs mere her

Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden

I Miljøprojekt nr. 1852, 2016 gennemgås målinger af støj fra nyere vindmøller i Danmark ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Siden undersøgelsen i 2014 er en del flere vindmøller blevet målt. De opdaterede resultater bygger på målinger på i alt 102 forskellige vindmøller målt over 143 måledage.

Læs mere her

Low frequency noise from wind turbines: do the danish regulations have any impact?

An analysis of noise measurements by 
Bo Søndergaard, seniorkonsulent, SWECO, reprinted from “aeroacoustics volume 14, number 5 & 6, 2015”

Læs mere her

Low Frequency Noise from Wind Turbines: Do the Danish Regulations Have Any Impact?

An analysis of noise measurement. Bo Søndergaard, Grontmij, januar 2014.

Læs mere her

Lavfrekvent støj fra vindmøller - teknisk notat af Bo Søndergaard, Grontmij 2013.

Nærværende notat er en gennemgang af den faktiske viden om lavfrekvent støj, som foreligger på nuværende tidspunkt, samt de forhold der er uenighed om.

Læs mere her