Skip to main content

*Information om CO2-tallene

El-produktionen fra møllerne er sat ift. hvis en tilsvarende mængde af strøm skulle produceres på et fossilt kraftværk. Udgangspunktet er en vindmøllepark med 20 stk 3.2 MW møller versus et globalt fossilt kraftværk. Her beregnes en CO2 fortrængning på 0,865 g/kWh. Kilde: IEA – World Energy Outlook.

Den energi der går til produktionen af møllerne og deraf kommende CO2-udledning, er på baggrund af producenternes oplysninger sat til max. 0,010 g/kWh. Det giver en samlet fortrængning pr. kWh på 0,855 g/kWh

Regnestykket for vindmøllernes fortrængning af CO2 er derfor: Antal kWh x 0,855 = (resultat i kilo CO2)

Andre aktører har anvendt andre tal for CO2 fortrængningen. Således har danske EA Analyse offentliggjort en udregning der kommer frem til en emission på 875 g/kwh ved et produktionsmix på 80 % kulkraft, 15 % naturgas og 5 % VE-anlæg. Dansk Energi går i en rapport fra 2017 ud fra et energimix med bl.a. naturgas og biomasse og har her sat fortrængningen til 0,665 g/kwh (side 6). Klimarådet udregner ud fra deres regnemodel i samme rapport fortrængningen til 0,800 g/kwh. 

IEA opgørelsen er valgt fordi opgørelsen tager afsæt i en ren fossil vs vind og beror på globale tal, der kan henføres til en international anerkendt organisation. Derudover er det værd at bemærke, at det danske energisystem er sammenhængende med det europæiske og ikke som sådan er underlagt nationale grænser.

Hvis man forholder VE-produktionen fra anlægget specifikt til det danske energisystem, hvor der i forvejen er en stor del af vedvarende energi fra primært vind, sol og biomasse, så er tallet for CO2-fortrængningen naturligvis mindre (kilde: Energinets miljødeklaration). Når du i 2022 tændte for kaffemaskinen hjemme i køkkenet eller for maskinen på arbejdspladsen, så medførte forbruget af hver kilowatttime en udledning på 132 g/kwh.

CO2-udledningen fra produktionen af solceller forbrugt direkte eller tilført nettet er 54 g/kWh – det fremgår ligeledes af data fra IEA (Report IEA-PVPS T12-17 fra 2020)