*Information om CO2-tallene

El-produktionen fra møllerne er sat ift. hvis en tilsvarende mængde af strøm skulle produceres på et fossilt kraftværk. Udgangspunktet er en vindmøllepark med 20 stk 3.2 MW møller versus et globalt fossilt kraftværk. Her beregnes en CO2 fortrængning på 0,865 g/kWh. Kilde: IEA – World Energy Outlook. Møllernes CO2-udledning er på baggrund af producenternes oplysninger sat til max. 0,010 g/kWh. Det giver en samlet fortrængning pr. kWh på 0.855 g/kWh

Regnestykket for vindmøllernes fortrængning af CO2 er derfor: Antal kWh x 0.855 = (resultat i kilo CO2)

Andre aktører har anvendt andre tal for CO2 fortrængningen. Således har Dansk Energi i en rapport fra 2017 udfra et dansk energimix med bl.a. naturgas og biomasse sat fortrængningen til 0,665 g/kwh. Klimarådet udregner ud fra deres regnemodel i samme rapport fortrængningen til 0,800 g/kwh. 

IEA opgørelsen er valgt fordi opgørelsen tager afsæt i en ren fossil vs vind og beror på globale tal, der kan henføres til en international anerkendt organisation. 

CO2-udledningen fra produktionen af solceller forbrugt direkte eller tilført nettet er 54 g/kWh – det fremgår ligeledes af data fra IEA (Report IEA-PVPS T12-17 fra 2020)