Hvad betyder opstilling af vindmøller for beskæftigelse og eksport?

Vindmølleindustrien i Danmark står på ryggen af årtiers pionérarbejde med opstilling af vindmøller i alle dele af landet. I dag findes der over 5.000 danske vindmøller, hvoraf hovedparten står på land. Hjemmemarkedet udgør nu kun en lille del af branchens samlede omsætning, men Danmark har som rollemodel stor betydning for afsætningsarbejdet på eksportmarkederne. Dertil kommer, at hele forsknings- og udviklingsarbejdet med blandt andet test af nye vindmøller er afgørende for at fastholde den internationale førerposition, som den danske vindmøllebranche fortsat har.

2006 - 2017:

Stor samfundsøkonomisk betydning

Vindmøllebranchen har stor betydning for samfundsøkonomien. I 2017 beskæftigede branchen 33.662 personer fordelt på store produktionsvirksomheder og en underskov af servicevirksomheder og underleverandører. Omsætningen var i 2017 på 143,8 mia. kr. Det svarer til en vækst på 20,4 % i forhold til året før. Eksporten udgjorde ca. 54 mia. kr.

Også i et lidt bredere samfundsmæssigt per- spektiv har vindmøllebranchen væsentlig betydning. En analyse fra 2017 godtgør således, at branchens aktiviteter skaber godt 85.000 fuldtidsstillinger, når man medregner afledte effekter i andre brancher samt forbrugseffekter som følge af det forbrug af lønindkomst, som medarbejderne i vindmøllebranchen har.

Mange arbejdspladser vest for Storebælt

Beskæftigelsesmæssigt betyder vindmøllebranchen mest i regionerne vest for Storebælt, der i 2017 var hjemsted for 81 pct. af branchens samlede omsætning. Den relativt største beskæftigelse er i Region Midtjylland, men generelt gælder, at arbejdspladserne især er koncentreret forskellige steder i Jylland. I stort omfang i det, der omtales som yder- og landkommuner.

I årene fremover er der store muligheder for at øge eksporten af vindmøller fra Danmark og dermed også beskæftigelseseffekten.I takt med den uomgængelige omstilling til vedvarende energi, der er et resultat af klimaændringerne, sætter flere og flere lande ambitiøse mål for opstilling af vindmøller. Det gælder på markeder over hele verden og understøttes af, at verdens lande i FN’s regi har indgået en klimaaftale i december 2015.