Tilbage til oversigt

Hvilken rolle spiller vindmøller for klima, miljø og folkesundhed?

Emission af CO2 som følge af afbrænding af fossile brændsler forværrer det globale klima på grund af temperatur- og vandstandsstigninger.

Produktion af vedvarende energi – herunder vindenergi – medfører ikke emission af CO2 og har derfor stor betydning for at bekæmpe klimaændringer.

Vindenergi er den mest modne og effektive af de vedvarende energiteknologier. På gode placeringer er de nye, store vindmøller i dag så konkurrencedygtige, at anvendelse af vindmølle-el fra vindmøller på land er den billigste metode til at reducere CO2 fra elproduktion.

Når miljøomkostninger og CO2-kvotekøb medregnes, er vindenergi den samfundsøkonomisk billigste teknologi til elproduktion.

Dette fører verden rundt til, at flere og flere lande opfører flere vindmøller. Med en samlet total kapacitet på 178,8 gigawatt i 2018 har vindenergi overhalet  kul som den andenstørste kilde til energiskabelse i Europa. Alene i 2018blev der installeret 11,7 gigawatt ny vindmøllekapacitet i EU.

Drivhusgasser

Siden industrialiseringen tog fart fra midten af 1800-tallet, er indholdet af CO2 i atmosfæren steget med 40 pct. Også udledningen af andre drivhusgasser som metan, lattergas og de industrielt fremstillede CFC-gasser er vokset. Atmosfærens indhold af CO2 er i dag det højeste i 3,5 millioner år.

Ifølge FN’s Klimapanel steg havene i perioden 1962-2003 1,8 mm om året. Kombineret med ekstremt vejr har den stigende vandstand i havene allerede betydet, at øgrupper og lavtliggende områder i Asien er oversvømmet permanent. I Danmark vil vi sandsynligvis i de kommende år opleve mere regn på kortere tid, flere hedebølger samt flere storme. Den stigende vandstand vil desuden på sigt føre til flere oversvømmelser.

Kilde: “Wind energy in Europe in 2018”

FN’s Klimapanel vurderer, at der er risiko for, at mere end to graders stigning i den globale middeltemperatur vil føre til ændringer i hele klodens økosystem, hvor udviklingen bliver selvforstærkende og vanskelig at stoppe. Hvis temperaturstigningerne skal holdes under to grader, kræver det, at koncentrationen af drivhusgasser topper inden 450 drivhusgasmolekyler ud af 1 million i atmosfæren. I dag er tallet på knap 400 og støt stigende.

Klimaets tilstand

I sin opdatering af klimaets tilstand fra marts 2017 fastslår Verdens Meteorologiske Organisation, WMO, i sin årlige rapport  at det står værre til end nogen sinde: Den globale temperatur sætter rekord, islaget på verdenshavene skrumper og vandstands stigning og stigning i havtemperaturen fortsætter.

Den globale temperatur er nu steget med 1,1 grad i forhold til før industrialiseringen og med 0,06 grad siden 2015, der var det hidtidige rekordår.

Politisk handling

De tydelige ændringer i Jordens klima har efter årelange forhandlinger ført til, at der i FN’s regi er indgået en global klimaaftale i 2015 med tilslutning fra næsten hele verden. Forudsat at aftalen føres ud i livet, bidrager den skønsmæssigt til at holde den globale middeltemperatur under tre grader. Hvis målsætningen om at holde temperaturstigningen under to grader skal opfyldes, kræver det yderligere initiativer.

Årstidsvariationen i omfanget af den globale havis 1978-2019
Kilde: National Snow and Ice Data Center

Vindmøller har også en positiv virkning på miljø og folkesundhed

Klimagevinster som følge af mindsket CO2-udledning er ikke de eneste fordele ved vindmøller. Også det fysiske miljø og folkesundheden påvirkes positivt, når vindmøller erstatter fossile brændsler i energiproduktion og transport. I modsætning til el og varme produceret af vindmøller udleder de fossile brændsler anvendt på kraftværker og i brændeovne nemlig forurenende gasser og partikler.

Afbrænding af fossile brændsler, med bidrag fra såvel danske som udenlandske kilder, er hvert år årsag til, at ca. 3.750 mennesker dør en for tidlig død i Danmark. Derudover har gasser og partikler fra fossile brændsler en række negative effekter på den danske natur i form af kvælstofforurening, der betyder tab af artsrigdom og medfører algeopblomstinger i vandmiljøet, som kan lede til iltsvind og fiskedød. Læs mere her.