Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvor meget må vindmøller støje?

Støjkrav til vindmøller er, i modsætning til virksomhedsstøj og trafikstøj, ultimative. Det vil sige, at myndighederne ikke kan dispensere fra dem. Støjkravene til vindmøller er desuden specifikke i forhold til almindelig støj og lavfrekvent støj. (Almindelig støj ca. 50-12.500 hertz. Lavfrekvent støj ca. 10-160 hertz).

Vedrørende almindelig støj

Vindmøller skal døgnet rundt overholde støjkrav på 42 dB og 44 dB ved henholdsvis 6 og 8 m/s. Støjkravene er fastsat ved disse vindhastigheder, fordi det er her vindmøllerne støjer mest.

I særligt støjfølsomme områder, for eksempel beboelseskvarterer og sommerhusområder, må vindmøller maximalt støje 37 dB eller 39 dB ved

Vedrørende lavfrekvent støj

Lavfrekvent støj er en del af lydbilledet fra mange forskellige støjkilder. For eksempel ventilations- og køleanlæg, kompressorer, langsomtgående dieselmotorer, forskellige former for industriel produktion samt vindmøller. Når den lavfrekvente støj er over høretærsklen, er den kendetegnet ved en brummelyd og kan være generende. Vindmøller opstillet efter 1/1 2012 skal døgnet rundt overholde et krav om maksimalt 20 dB lavfrekvent støj til naboer – beregnet inde i nabohuset. Kravet gælder uanset, om møllen står i det åbne land eller i nærheden af et støjfølsomt område.

Til sammenligning er den vejledende grænse for lavfrekvent støj i beboelsesrum, herunder børneinstitutioner, på 25 dB i dagtimerne og 20 dB i aften- og nattetimerne. I undervisningsinstitutioner og kontormiljøer er den vejledende grænse for lavfrekvent støj 30 dB.En omfattende analyse af støjmålinger fra 213 forskellige vindmøller af både nyere og ældre dato dokumenterer tre væsentlige forhold vedrørende vindmøller og lavfrekvent støj:

  1. Støj fra nye, store vindmøller har en relativ mindre andel af lavfrekvent støj sammenlignet med ældre, store vindmøller
  2. Små og store vindmøller har i gennemsnit samme relative andel af lavfrekvent støj.
  3. Emission af lavfrekvent støj i danske vind- mølleprojekter holder sig typisk væsentligt under 20 dB.

Analysen er foretaget af den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij og offentliggjort i 2014.