Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvordan afviger måling af vindmøllestøj fra måling af virksomheds- og trafikstøj?

Det korte svar på spørgsmålet er, at målingerne er forskellige, men at det overordnet giver større mening at tale om ligheder end om forskelle. Generelt har de respektive målinger for henholdsvis vindmølle-, virksomheds- og trafikstøj nemlig det til fælles, at der anvendes standardberegninger som alternativ til konkrete målinger.

Baggrunden herfor er, at meteorologiske forhold og støj fra andre støjkilder ”forstyrrer” støjbilledet og gør det vanskeligt at foretage nøjagtige målinger, når man kommer på større afstand af den primære støjkilde.

Dette betyder, at man efter danske regler som regel måler støjen tæt på støjkilderne og derudfra beregner støjen ved naboerne. Undtaget herfra er, hvis man måler støj fra en virksomhed, og afstanden er under 50 m. Her er afstanden til støjkilden så kort, at man kan foretage konkrete målinger, fordi vejrets indflydelse er minimal.

Sådan er beregningsmetoderne udformet

For måling af vindmøllestøj er udgang­spunktet for standardberegningen den kon­krete støjmåling, der er foretaget i forbind­else med myndighedernes typegodkendelse af møllen. I beregningen af støjen hos vind­møllenaboen forudsættes ”den værst tænke­ lige situation”, nemlig at vinden altid blæser mod nabohuset fra det sted, hvor vindmøl­len står. Da dette ikke altid er tilfældet, bety­der det i praksis, at støjniveauet hos naboen ofte overvurderes i forhold til det beregnede støjniveau.

For måling af virksomhedsstøj anvendes en medvindsmodel, hvor der altid er gråvejr og medvind i alle retninger. Støjen beregnes ved naboen med en 3D computermodel. Som for vindmøllestøj gælder altså, at man i bereg­ninger af virksomhedsstøj forudsætter ”den værst tænkelige situation”.

For måling af trafikstøj fra veje og jernba­ner anvendes middelværdier målt af Miljø­styrelsen på et stort antal typiske køretøjer, og vindretningen forudsættes overvejende fra vest, fordi det er den mest fremherskende vindretning i Danmark. Beregningerne ud­ føres med ”Nord2000 metoden” som årsmid­delværdier ud fra 10 års observationer af det danske vejr.

Uddybende information