Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvordan planlægges et vindmølleprojekt på havet?

Planlægning af både kystnære vindmølleprojekter og havmølleparker forestås af staten med Energistyrelsen som ansvarlig planmyndighed. Tilladelse til at etablere en havvindmøllepark sker gennem udbud. Tidligere kunne man også ansøge gennem den såkaldte aaben dør-ordning, men denne blev februar 2023 sat i bero efter udmelding fra Energistyrelsen om et muligt brud på EU-regler om statsstøtte.

Ved udbud udbyder staten et projekt – typisk på en bestemt placering og i en bestemt størrelse. I tilknytning hertil gennemfører Energinet før budfristen dels en strategisk miljøvurdering (SMV) af planen for vindmølleprojektet, dels en række miljøundersøgelser. Sidstnævnte har til formål at tilvejebringe kritiske data, der kan risikoafdække opstillingsområdet for havmølleparken i videst muligt omfang og omfatter bl.a. fugleundersøgelser, sejladsrisikoanalyse, forhold om radar, fiskeri, støj, marinarkæologi samt kumulative effekter.

Tre tilladelser

Energistyrelsen skal give tre tilladelser, før man kan opstille havvindmøller. Det er en forundersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien. Man får tilladelserne, efterhånden som projektet skrider frem. Dermed er hver enkelt tilladelse en forudsætning for den næste. Undervejs i godkendelsesprocessen sørger Energistyrelsen for at konsultere andre relevante myndigheder.

Kommuner har veto-ret, hvis et projekt ligger mindre end 15 km ud fra en kyststrækning i deres område.

Forundersøgelsestilladelse

Forundersøgelsestilladelsen gives, før Energinet eller en projektudvikler begynder at lave undersøgelser på havet vedrørende en mulig havvindmøllepark. For statslige projekter er den typiske forundersøgelsestilladelse 2 år, mens for åben-dør er den som udgangspunkt ét år, dog med mulighed for forlængelse.

Derefter skal projektudvikleren sende en såkaldt VVM-redegørelse til Energistyrelsen. En VVM-redegørelse indeholder en vurdering af virkningerne på miljøet. Man skal eksempelvis udarbejde undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området og dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, pattedyr i havet m.m. Hvis projektet kan have indvirkning på beskyttet område, skal der gennemføres en Natura2000-konsekvensvurdering.

Inden SMV igangsættes for statslige vindmølleprojekter og VVM-redegørelsen under åben-dør ordningen gennemføres en høring af offentligheden og af berørte myndigheder.

Etableringstilladelse

Energistyrelsen giver en etableringstilladelse, efter at VVM-redegørelsen er godkendt efter en ny høringsperiode, og når projektudvikleren har sendt en ansøgning med resultaterne fra redegørelsen. Etableringstilladelsen er nødvendig for, at man kan begynde at opføre en havvindmøllepark. I større projekter skal man efterfølgende dokumentere, at vilkårene i tilladelsen er opfyldt.

Tilladelse til udnyttelse af energien

Energistyrelsen giver afslutningsvis en tilladelse til udnyttelse af energien (den såkaldte el-produktionstilladelse), inden vindenergianlægget sættes i drift. Den dokumenterer, at vilkårene i etableringstilladelsen er opfyldt.

Læs uddybende om planlægning af havvindmølleparker her.