Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvordan planlægges et vindmølleprojekt på havet?

Planlægning af både kystnære vindmølleprojekter og havmølleparker forestås af staten med Energistyrelsen som ansvarlig planmyndighed. Tilladelse til at etablere en havvindmøllepark kan ske på to måder: Gennem udbud eller den såkaldte åben-dør-procedure. (Bemærk: Ansøgninger om etablering af havmøller efter åben dør-ansøgning er februar 2023 sat i bero efter udmelding fra Energistyrelsen om et muligt brud på EU-regler om statsstøtte.)

Ved udbud udbyder staten et projekt – typisk på en bestemt placering og i en bestemt størrelse. I tilknytning hertil gennemfører Energinet.dk før budfristen dels en strategisk miljøvurdering (SMV) af planen for vindmølleprojektet, dels en række miljøundersøgelser. Sidstnævnte har til formål at tilvejebringe kritiske data, der kan risikoafdække opstillingsområdet for havmølleparken i videst muligt omfang og omfatter bl.a. fugleundersøgelser, sejladsrisikoanalyse, forhold om radar, fiskeri, støj, marinarkæologi samt kumulative effekter.

Ved åben-dør-proceduren ansøger en projektudvikler selv om tilladelserne på en selvvalgt placering. Det sker ved, at man indsender en uopfordret ansøgning om at få tilladelse til at udføre forundersøgelser i det valgte område.

Tre tilladelser

Energistyrelsen skal give tre tilladelser, før man kan opstille havvindmøller. Det er en forundersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien. Man får tilladelserne, efterhånden som projektet skrider frem. Dermed er hver enkelt tilladelse en forudsætning for den næste. Undervejs i godkendelsesprocessen sørger Energistyrelsen for at konsultere andre relevante myndigheder.

Forundersøgelsestilladelse

Forundersøgelsestilladelsen gives, før Energinet eller en projektudvikler begynder at lave undersøgelser på havet vedrørende en mulig havvindmøllepark. For statslige projekter er den typiske forundersøgelsestilladelse 2 år, mens for åben-dør er den som udgangspunkt ét år, dog med mulighed for forlængelse.

Derefter skal projektudvikleren sende en såkaldt VVM-redegørelse til Energistyrelsen. En VVM-redegørelse indeholder en vurdering af virkningerne på miljøet. Man skal eksempelvis udarbejde undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området og dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, pattedyr i havet m.m. Hvis projektet kan have indvirkning på beskyttet område, skal der gennemføres en Natura2000-konsekvensvurdering.

Inden SMV igangsættes for statslige vindmølleprojekter og VVM-redegørelsen under åben-dør ordningen gennemføres en høring af offentligheden og af berørte myndigheder.

Kommunal vetoret ifm. åben-dør ordningen

Sommeren 2021 indgik regeringen og et bredt politisk flertal en aftale om en justering af åben dør-ordningen. Justeringen forventes vedtaget i Folketinget med ikrafttrædelse 1. juli, 2022. Der kan med justeringen kun søges om tilladelse til åben-dør projekter inden for 15 kilometer fra kysten. Derudover ændres denkommunale indsigelsesret til en vetoret for kommuner beliggende inden for 15 kilometer fra et projekt.

Fremtidige projekter kan således kun gennemføres, hvis der er opbakning fra samtlige berørte kommuner. Åben dør-ordningen omfatter nu også nye teknologier som flydende solceller og bølgeenergi på havet. Læs mere om åben-dør ordningen her.

Etableringstilladelse

Energistyrelsen giver en etableringstilladelse, efter at VVM-redegørelsen er godkendt efter en ny høringsperiode, og når projektudvikleren har sendt en ansøgning med resultaterne fra redegørelsen. Etableringstilladelsen er nødvendig for, at man kan begynde at opføre en havvindmøllepark. I større projekter skal man efterfølgende dokumentere, at vilkårene i tilladelsen er opfyldt.

Tilladelse til udnyttelse af energien

Energistyrelsen giver afslutningsvis en tilladelse til udnyttelse af energien (den såkaldte el-produktionstilladelse), inden vindenergianlægget sættes i drift. Den dokumenterer, at vilkårene i etableringstilladelsen er opfyldt.

Læs uddybende om planlægning af havvindmølleparker her.