Skip to main content
Tilbage til oversigt

Taber nabohuse til vindmøller i ejendomsværdi?

Spørgsmålet om tab af ejendomsværdi på grund af naboskab til vindmøller er velbelyst blandt gennem en meget omfattende analyse udarbejdet for Energistyrelsen i 2016. Analysen er gennemført af forskere på Københavns Universitet i samarbejde med Cowi efter den såkaldte husprismetode. Denne metode udnytter, at prisen på et hus afspejler en lang række karakteristika ved huset, hvoraf nogle er strukturelle og knytter sig til ejendomsprisen. Ved at opstille en model, hvor de enkelte karakteristika indgår, kan man isolere en enkelt parameter og få værdien af denne. Derudover har to økonomer fra Aarhus Universitet i 2024 publiceret en større rapport om emnet. Nedenfor gennemgår vi begge rapporter.

KU-analysen efter husprismetoden belyser sammenhængen mellem vindmøller og huspriser for næsten 70.000 helårshuse, mere end 18.000 sommerhuse og over 3.500 vindmøller for perioden 2008-2015. Resultatet af analysen viser, at ejendomspriserne for helårshuse påvirkes op til 10 %, afhængig af nærheden til nærmeste landvindmølle og det samlede antal af vindmøller i den pågældende vindmøllepark. For sommerhuse gælder, at vindmøller i nabolaget påvirker priserne i mindre grad, end tilfældet er for helårshuse.

I analysen indgår også et enkelt casestudie vedrørende effekten af havvindmøller opstillet 3,5-9,5 km fra kysten. Her finder analysen ingen signifikant effekt på ejendomsværdien af udsigt til havvindmøller. Det gælder både udsyn fra nærliggende strande og ejendommen selv.

Ny undersøgelse fra Aarhus Universitet (AU)

Studiet fra Aarhus Universitet (AU) når i følge omtale i medierne frem til, at der er et ”større prisfald for vindmøllenaboer, end tidligere studier har anslået”, men parametrene er anderledes end i KU-undersøgelsen. Det er ikke muligt at tilgå studiet fra AU direkte på nettet, men abstract kan læses her.

KU-undersøgelsen fra 2016 viser som nævnt, at helårshuse påvirkes op til 10 pct. ved 1000 m. til otte vindmøller. AU-undersøgelsen fra 2024 kommer jf. en artikel i Weekendavisen frem til et prisfald på i gennemsnit 12 pct. for møller over 120 m. indenfor 1000 m. og i gennemsnit 10 pct. for en mølle over 120 meters højde mellem en og to kilometer væk. AU-undersøgelsen inddrager således ældre møller under 150 m. som må skønnes at have få år tilbage.

AU-undersøgelsen kommer også frem til jf. en artikel i Weekendavisen, at ved skyggekast over 20 timer  uden en øvre grænse specificeret – røg den negative påvirkning imidlertid helt op på 9,6 procent”. Når dette tillægges tab ved naboskab / udsyn, giver det ifølge AU-undersøgelsen ca. 20 pct. tab.

De 20 timers skyggekast er i AU-undersøgelsen opgivet som den værst tænkelige tærskelindikator. Det skal dog her tilføjes, at at der de facto i DK ikke sættes møller op uden en grænse for faktisk skyggekast på maximum 10 timer om året – og at vindmøller, der ikke holder sig til dette, kan standses af den relevante kommune.

Taksationskommissioner bedømmer potentielt værditab

Sager om værditabserstatning afgøres af den statslige, uvildige Taksationsmyndighed. Siden indførelsen af værditabsordningen i 2009 og frem til 2018 er der behandlet 1234 sager, og der er givet tilsagn om værditab i 834 sager.

Ifølge en udregning foretaget af Wind Denmark (nu Green Power Denmark) er der i de 834 sager udbetalt 96,6 mio. kr. i erstatning. Den gennemsnitlige udbetaling ligger på 116.000 kr. pr. ejendom. Bedømt ud fra afgørelserne i taksationskommissionerne, gives der i ca. 65 pct. af sagerne tilsagn om udbetaling af værditab.

Den gennemsnitlige værditabserstatning i afgørelser fra Taksationsmyndigheden i perioden 2009 – 2018 var på ca. 8 pct. af ejendomsværdien, og den gennemsnit- lige afstand til vindmøllen for de husstande, der har fået tilkendt værditabserstatning, var på ca. 900 m.

Wind Denmark’s gennemgang af værditabssagerne viser en tendens til at en større del af de afviste sager, har længere afstand til nærmeste vindmølle, især sager hvor nærmeste vindmølle er placeret mere end 1,5 km væk.

Siden sommeren 2018 har værditabsordningen også medtaget solceller.

Et konkret eksempel på erstatninger ifm. Vindmølleparken Vesterhav Nord kan læses her. Vesterhav Nord består af 21 stk. 8,4 MW vindmøller ud for den jyske vestkyst ca. 4 til 10 km fra kysten vest for Harboøre. Samlet for de kystnære havmølleprojekter Vesterhav Nord og Syd søgte 300 husstande om værditabserstatning. 160 opnåede erstatning.  Ifølge lokale grundejere på Holmsland Klit tegner der sig et klart billede af erstatningerne: naboer, som kan se den kommende vindmøllepark fra deres huse, har fået tilkendt en erstatning.