Skip to main content
2017

Flere motorvejsnaboer end vindmøllenaboer er stærkt generede af støj

By 14/02/2017april 21st, 2020No Comments

Vejdirektoratet gennemførte i 2014 en meningsmåling blandt naboer til motorveje og byveje, som for de allerflestes vedkommende boede indenfor 1000 m fra støjkilden. Specifikt for motorvejsdelen deltog 3.446 respondenter i meningsmålingen.

 

Dermed er denne måling sammenlignelig med en tilsvarende analyse blandt vindmøllenaboer, der blev gennemført i 2016 af Jysk Analyse. Her deltog 46 % af samtlige husstande indenfor 1000 m til samtlige store vindmøller, der er opstillet i Danmark i perioden 1/7 2011-31/12 2014. I alt medvirkede 451 respondenter i denne undersøgelse.

 

Motorvejsnaboerne blev stillet spørgsmålet: ”Hvis du tænker på det seneste års tid, hvor generet eller forstyrret har du så været af støj fra vejtrafik, når du er hjemme”? 22 % af respondenterne svarede, at de følte sig stærkt generede. Vindmøllenaboerne fik spørgsmålet: ”I hvilket omfang oplever du gener ved at bo i nærheden af vindmøllerne”? 17 % af respondenterne svarede ”i høj grad”.

 

Gener fra motorveje i det åbne land undervurderes

Resultaterne af de to undersøgelser er interessante at sammenligne, fordi motorveje og vindmøller:

  • Er eksempler på infrastruktur, der er vedtaget af Folketinget, og som anses for at være afgørende vigtige for samfundet.
  • Har tilknyttet politisk vedtagne støjgrænser, der modsvarer, hvad samfundet opfatter som ”tålegrænser”. For vejstøj gælder en vejledende støjgrænse på 58 dB, for vindmøller er der en ultimativ støjgrænse på 44 dB ved 8 m/s i det åbne land.

 

Som det fremgår, er den procentvise andel af naboer til motorveje, der oplever sig stærkt generet, større end den tilsvarende andel af vindmøllenaboer. Dette resultat skal endog ses på baggrund af, at Vejdirektoratets analyse sandsynligvis undervurderer den oplevede støjgene for motorvejsnaboer i det åbne land, som er det direkte sammenligningsgrundlag til vindmøllenaboers oplevede gener.

Dette hænger sammen med, at de udvalgte motorvejsstrækninger i Vejdirektoratets analyse også omfatter vejforløb i bymæssige bebyggelser, hvor naboers tolerancetærskel over for støj erfaringsmæssigt er større, fordi baggrundsstøjen i byerne er på et højere niveau end i det åbne land.

 

Mange boliger lever med overskridelser af støjgrænser for trafikstøj

I alt er der ifølge den nationale kortlægning af vejstøj, der udføres af Miljøstyrelsen, ca. 723.000 boliger, som dagligt lever med overskridelser af den vejledende støjgrænse på 58 dB. Heraf er ca. 141.000 boliger særligt støjbelastede med en daglig overskridelse på 68 dB.