Skip to main content
2019

Ny undersøgelse: Måling af støj hos naboer til vindmøller

By 15/08/2019april 13th, 2020No Comments

Alle der følger den danske vindmølledebat ved, at støj er et af de mest omdiskuterede emner, og garvede følgere af debatten vil huske, at debatten om støjmåling kontra støjberegning, har fyldt meget. Efter at have modtaget kritik fra nogle borgere og institutioner, valgte Miljøstyrelsen for et par år siden at igangsætte en række konkrete målinger af støj ved vindmøllernaboer.

Resultaterne af målingerne viser, at usikkerheden ved målinger generelt forventes at være større end ved anvendelse af de gældende retningslinjer, hvor støjen beregnes.

 

 

Formålet

Formålet med undersøgelsen var at søge en afklaring på følgende:

  • Er det bedre at dokumentere vindmøllestøjen gennem målinger hos naboerne end med den metode, der er beskrevet i Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om støj fra vindmøller”?
  • Er de målte støjniveauer anderledes end de beregnede for støj og lavfrekvent støj?
  • Er der forhold ved andre vindhastigheder end 6 m/s og 8 m/s, der berettiger til at inddrage flere vindhastigheder i reguleringen.

 

Undersøgelsen

Undersøgelsen blev iværksat i 2016 og indeholder ni støjmålinger fra forskellige naboer til vindmøller på tre forskellige lokaliteter i Danmark samt registrering af driftsparametre for de pågældende vindmøller:

  • I Nollund ved tre møller under meteorologiske forhold, der omfatter flere forskellige betingelser, end der forudsættes i Vindmøllebekendtgørelsen
  • Dag og natmålinger ved en mindre vindmøllepark ved Vildbjerg
  • Målinger i dagperioden ved naboer til en større vindmøllepark i Tim syd for Holstebro

 

Screen Shot 2019 08 09 At 092604

 

 

Konklusion

På tværs af en række målinger foretaget på de tre lokationer, kan styrelsen med en tredje og sidste rapport, nu konkludere følgende:

”Den gennemførte undersøgelse (undersøgelse offentliggjort august 2019, red.) viser, at det er muligt at fastlægge støj fra vindmøller gennem direkte målinger ved naboerne, men at der er både planlægningsmæssige og tekniske forhold der skal overvejes inden en målekampagne iværksættes. I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at gennemføre denne type af målinger på grund af høj baggrundsstøj. Generelt forventes usikkerheden på resultaterne at være større end ved anvendelse af de gældende principper. Omkostningerne til målingerne vil være større på grund af længere måletid, planlægning af måletidspunkt og forløb og det faktum, at der skal udføres individuelle målinger for hver bolig. Der er ikke i forbindelse med målingerne konstateret særlige støjmæssige forhold ved vindhastigheder udenfor det normale vindhastighedsområde.”

 

 

Her følger en gennemgang af rapporterne fra de 3 lokaliteter i undersøgelsen:

 

Nollund – tre møller, forskellige metrologiske forhold

”Målingerne hos naboer til vindmøller i Nollund, viser, at det er vanskeligt at sammenligne resultater af støjmålinger hos naboerne med de gældende støjgrænser på grund af betydelig baggrundsstøj fra vegetation. Ved mange af målingerne i Nollund er støjbidraget fra vegetationen kraftigere eller på niveau med støjen fra vindmøllerne. Statistiske analyser af støjen viser dog, at der er god overensstemmelse mellem den beregnede støj og den målte støj fra vindmøllerne udendørs. For den indendørs støj er der også god overensstemmelse mellem beregnede og målte værdier af lavfrekvent støj.”

 

”Ved én af de tre naboer er der konstateret forekomst af tydelig amplitudemodulation (hurtige niveaumæssige variationer af støjen).”

 

”Alle målingerne indikerer, at der er en generel tendens til, at støjemissionen fra vindmøllen stiger med vindhastigheden indtil ca. 7-8 m/s, hvorefter denne stabiliserer sig nogenlunde. Dette er i overensstemmelse med tidligere undersøgelse. Der er altså ikke nogen vindhastigheder, hvor støjen fra møllerne pludseligt afviger fra dette generelle forløb.”

 

”Det generelle billede er, at udendørsmålingerne ved naboerne, på trods af frasortering af målinger med kraftig baggrundsstøj på grundlag af 1/3 oktavspektre, er påvirket af et højt baggrundsstøjniveau. Dette skyldes primært vegetationsstøj i området, hvor der også ses, at støjniveauet ikke følger kurven for en pitch-reguleret vindmølle, som man ser i målinger tæt på vindmøllerne. Dette medfører, at støjniveauet i flere tilfælde ligger over grænserne på 42 dB og 44 dB, og det er tydeligt ved gennemlytning af optagelserne, at målingerne er påvirket af vegetationsstøj i området, og at overskridelsen ikke skyldes vindmøllestøjen.”

 

”De lavfrekvente indendørsmålinger ligger alle under grænsen på 20 dB angivet som middelniveauer. I tilfælde, hvor målingerne ikke er influeret af baggrundsstøj, ses en god overensstemmelse mellem beregningerne i henhold bekendtgørelserne. (..) specielt for indendørsmålingerne. Ved udendørsmålingerne ligger de målte støjniveauer som forventet over de beregnede støjniveauer, som kun medtager støjbidraget fra vindmøllerne.”

 

 

Vildbjerg – dag- og natmålinger i en mindre vindmøllepark

”Der er gennemført tre serier af målinger omkring vindmølleparken ved Vildbjerg. I forbindelse

med gennemførelsen har det vist sig at være vanskeligt at opnå så stor en variation i vindretningerne som oprindeligt ønsket. Da der er foretaget målinger både øst og vest for vindmølleparken er dette dog ikke af større betydning. Det er lykkes at opnå et solidt datagrundlag for et stort vindhastighedsområde.”

 

”Målingerne er lavet i beboede boliger. Det har således ikke været muligt at slukke for strømmen,

standse mekaniske ure og lignende, som det ellers gøres, når der udføres støjmålinger indendørs over kortvarige perioder. Dette har naturligvis indflydelse på resultaterne idet baggrundsstøjen i boligerne bliver i samme størrelsesorden, som den støj der skal undersøges.”

 

”Det har vist sig at være en udfordring at adskille støjen med vindmøllerne i drift fra baggrundsstøjen udendørs ved naboerne. Ofte vil mikrofonen tæt på vindmøllerne kunne stilles fri af vegetation på en åben mark. Dette er ikke altid tilfældet ved boligerne. Ved positionen udendørs hos naboen vil der, foruden støj fra beboernes aktivitet omkring huset, kunne forekomme mere vegetationsstøj fra læhegn, samt støj fra vind i huset og genstande placeret udendørs. Statistiske niveauer har vist sig egnede til at frasortere kortvarige hændelser, men er ikke effektive overfor vegetationsstøj, der varierer med vindhastigheden, som også vindmøllestøjen gør.”

 

”Det er ikke lykkedes i denne undersøgelse at afklare om vindretningen har betydning for den oplevede lyd hos naboerne. Med de korte afstande, der indgår i undersøgelsen forventes dog heller ikke en tydelig sammenhæng. Der er ikke i forbindelse med målingerne konstateret usædvanlige forhold ved vindhastigheder udenfor det normale vindhastighedsområde. Det kan dog konstateres, at toner kan være tydeligt hørbare ved lave vindhastigheder, selvom de er vurderet ikke hørbare for standardområdet 6 m/s – 8 m/s.”

 

”I forbindelse med dokumentation af støjen fra vindmølleparken udført i 2013 blev støjbelastningen ved de tre boliger bestemt til mellem 37 dB(A) og 41 dB(A) på baggrund af Bekendtgørelse 1284, der var gældende på det tidspunkt. De gennemførte målinger giver ikke mulighed for at lave en pålidelig sammenligning med disse værdier. Den lavfrekvente indendørs støj blev i 2013 bestemt til 14 dB(A) til 17 dB(A). Dette er højere end resultaterne af de gennemførte målinger uden korrektion for baggrundsstøj og under støjgrænsen på 20 dB(A) med en god margin.

Med hensyn til lavfrekvent støj indendørs ser det således ud til at Bekendtgørelsens metoder giver en god sikkerhed for at støjniveauerne ikke undervurderes.”

 

Tim, Holstebro – dagmålinger i en større vindmøllepark

Der er gennemført tre serier af målinger omkring vindmølleparken ved Tim ved 2 – 8 m/s.

 

”Målingerne er lavet i beboede boliger. Det har således ikke været muligt at slukke for strømmen, standse mekaniske ure og lignende, som det ellers gøres, når der udføres støjmålinger indendørs over kortvarige perioder.

Dette har naturligvis indflydelse på resultaterne idet baggrundsstøjen i boligerne bliver i samme størrelsesorden som den støj, der skal undersøges, specielt ved lave vindhastigheder.

I bolig A har det reelt ikke været muligt at skille vindmøllestøjen ud fra baggrundsstøjen. I bolig B og bolig C har der været en acceptabel forskel mellem støjen med vindmøllerne i drift og vindmøllerne standset for vindhastigheder over 4 m/s for det indendørs lavfrekvente støjniveau og det udendørs støjniveau.

Det er ikke lykkedes i denne undersøgelse at afklare om vindretningen har betydning for den oplevede lyd hos naboerne, primært på baggrund af høj baggrundsstøj i en af boligerne.”

 

”Resultaterne af de gennemførte målinger viser støjniveauer, der ligger omkring 40 dB(A) ved 6 m/s og mellem 42dB(A) og 44 dB(A) ved 8 m/s. For den lavfrekvente støj er niveauerne under støjgrænsen på 20 dB(A) med en god margin. Niveauerne er forventelige, da vindmølleparker ofte dimensioneres til støjgrænserne.

Målingerne viser altså tilsvarende resultater som den traditionelle metode forventes at give, men med en større usikkerhed og med en væsentlig større indsats. Målingerne viser også, at infralydniveauet fra vindmøllerne er målbart i boligerne. Allerede tæt på vindmøllerne er det målte infralydniveau under grænseværdien for infralyd for industristøj på 85 dB(G) fra ”Orientering nr. 9/1997 fra Miljøstyrelsen.”

”Målingerne bekræfter således at infralyd fra vindmøller ikke er væsentlig.”

 

Læs hele indholdet i de tre rapporter fra Miljøstyrelsen her:

Støjmålinger hos naboer til vindmøller i Nollund

Måling af støj hos vindmøllenaboer i Vildbjerg

Måling af støj hos vindmøllenaboer i Tim, Holstebro