Skip to main content
2017

Støj: Hvilke støjkilder støjer hvor meget – og hvad gøres der for at reducere støjen?

By 14/02/2017april 14th, 2020No Comments

SF stillede i januar miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen flere spørgsmål om den støj, som mange danskere udsættes for i deres bolig hver dag. Svaret fra ministeren gennemgår punktvis de forskellige former for støj og belyser derudover omkostninger og tiltag til at begrænse støjforureningen.

 

Om trafikstøj hedder det bl.a. i svaret:

Miljøstyrelsen fastlægger hvert 5. år et skøn over antallet af boliger i Danmark, der er belastet af støj fra større veje, større jernbanestrækninger og større lufthavne. Kortlægningen sker på baggrund af indberetninger fra 14 kommuner i Københavnsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner samt landets banemyndigheder og Vejdirektoratet.

 

Kortlægningen fra 2012 viste bl.a:

  • Ca. 723.000 boliger er udsat for støj fra vejtrafik, der overskrider den vejledende grænseværdi for vejstøj på 58 dB Lden – heraf er ca. 141.000 boliger stærkt belastede, dvs. støjniveauet er 10 dB højere end grænseværdien eller endnu højere.
  • 7.000 boliger er udsat for togstøj, der overskrider den vejledende grænseværdi på 64 dB Lden.

 

Om vindmøller skriver ministeren:

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller fastsætter bindende grænseværdier for støj fra vindmøller, herunder husstandsvindmøller. Landets kommuner er tilsynsmyndighed, og hvis det konstateres, at de bindende støjgrænser overskrides, er der tale om et ulovligt forhold, og kommunerne har pligt til at

foranledige det ulovlige forhold lovliggjort. Der bør derfor ikke være boliger, der er udsat for støj over de bindende grænseværdier for vindmøller ud over vindmølleejernes egne boliger, hvor støjkravene ikke er gældende.

 

Læs hele svaret fra ministeren her.