Tilbage til oversigt

Hvordan påvirker vindmøller dyre- og fugleliv?

Dansk undersøgelse

En undersøgelse fra Aarhus Universitet 2017 fastslår, at Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild ikke har påvirket trækfugle negativt.

Helt undgå, at enkelte fugle kolliderer med vindmøller kan man dog ikke. Ifølge undersøgelsen undviger trækfugle, der flyver over Østerild, bevidst møllernes vinger. Flagermusene derimod opsøger aktivt møllerne for at jage insekter omkring dem.

Systematiske eftersøgninger under testmøllerne viser dog, at der ikke er fundet døde flagermus, men tilfældige fund af to dyr understreger, at negative effekter ikke helt kan afvises.

I undersøgelsen konstateres det, at: ”Hensynet til fugle og flagermus kan sandsynligvis forenes med et stort teknisk anlæg som det nationale testcenter for fremtidens vindmøller. Den nye undersøgelse har ikke vist, at vindmøllerne i Østerild Klitplantage påvirker fugle i området negativt og bekræfter tidligere års undersøgelser”.

I forhold til de mere sjældne arter står der i undersøgelsen:

“For de tre fokusarter trane, havørn og natravn, som er fåtallige eller sjældne ynglefugle i området, vil blot en enkelt kollision medføre en negativ påvirkning af de lokale og regionale ynglebestande. Vi anser dog denne potentielt negative påvirkning til at være af midlertidig karakter.”

Fugle ved vindmøllepark

En ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. 99 procent af de kortnæbbede gæs og traner, som flyver i området, undgår vindmøllers vinger, viser undersøgelsen.

Med et stigende behov for at opsætte vindmøller som en del af kampen mod klimaforandringer er forskningsresultatet positivt, fordi det giver mulighed for at natur og vindmøller kan sameksistere.