Skip to main content

Test

På denne side lægger VidenOmVind løbende afgørelser op fra Plan- samt Miljø-og Fødevareklagenævnene – startende fra 4. september 2020 og frem. Det drejer sig om afgørelser vedr. vindmølleprojekter på land, som på den ene eller anden måde har relation til planlægning ift. natur og biodiversitet – afgørelser som enten afviser klager eller stopper/hjemviser, ophæver tilladelser eller forlanger restriktioner på møllernes drift. (ej husstandsmøller eller kystnære projekter).

Hvis du mener, der er tidligere eller nye afgørelser, som ikke er med på nedenstående liste, hører vi gerne fra dig. Det er vores ambition på denne side altid at have en opdateret liste over relevante afgørelser i de to nævn.

Afgørelser

29. sept, 2020, Frederikshavn: Vedr. proces for 3 møller i Sæby – (stadfæstet). Planklagenævnet udtaler, at kommunen havde hjemmel til at standse planlægningen for projektet alene med henvisning til fuglebeskyttelsesdirektivet.Planlægning for projektet er derfor stillet i bero på baggrund af forekomsterne af rød glente i området. https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/755dedc5-db82-49ed-93d9-a8f47c2c3733?highlight=s%C3%A6by%20vindm%C3%B8lle  

3. nov, 2020, Struer Kommune: 3 møller på Stokhøjvej, Thyholm – afvist. Nævnet udtaler, at kommunen ikke kan konkludere, at der ikke i området findes yngle- eller rasteområder for flagermus, eller at lokalplanen ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for flagermusarterne.Miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljørapport er ikke opfyldt. Da miljøvurderingen lider af en væsentlig retlig mangel, er den ugyldig. https://mfkn.naevneneshus.dk/media/documents/18-04780.pdf 

25. nov, 2020, Vesthimmerland og Aalborg: 36 møller i Nørrekær Enge – afvist. Nævnet udtaler, at Miljørapporten bygger på forkerte forudsætninger om damflagermusens måde at flyve på. De flagermusundersøgelser, der er lavet, er utilstrækkelige i betragtning af projektområdets størrelse og placeringen tæt på Natura 2000-området.Nævnet ophæver kommunernes VVM-tilladelser, og sagerne er hjemvist til fornyet behandling.https://pkn.naevneneshus.dk/media/documents/19-00803-11_Afg%C3%B8relse_1893977_8_0_anonymiseret.pdfhttps://www.altinget.dk/klima/artikel/flagermus-har-bremset-kaempe-vindmoelleprojekt-nu-vil-kommuner-have-ministeren-paa-banen              

16. dec. 2020, Brønderslev: Vedr. 5 møller ved Skovengen, Asaa – begrænsning. Nævnet kræver, at mølle nr. 4 skal lukkes ned ved lave vindhastigheder under ca. 5-6 m/s fra 15. juli til ca. 15. oktober.En af de klagerne kom fra Danmarks Naturfredningsforening Brønderslev og lokalformand Lars Schönberg-Hemme.  

17. dec, 2020, Ringkøbing-Skjern: Vedr. 6 møller ved Heimdal – begrænsning. Nævnet kræver, at de opstillede vindmøller skal slukkes ved lave vindhastigheder under ca. 5-6 m/sek. fra 15. juli til 15. oktober. Påbud kan bortfalde efter konkrete undersøgelser, hed det. Og det var netop hvad der skete på baggrund af en større undersøgelse betalt af opstiller af områdets bestand af flagermus. 

23 dec. 2020, Ikast-Brande – 6 møller v. Midtjyske Motorvej – begrænsning. Nævnet kræver, at de opstillede vindmøller skal slukkes ved lave vindhastigheder under ca. 5-6 m/sek. fra 15. juli til 15. oktober. Påbud kan bortfalde efter konkrete undersøgelser.  https://planenergi.dk/wp-content/uploads/2018/05/VVM_vindm%C3%B8ller-langs-Midtjyske-Motorvej_2017.pdf        Læs afgørelsen her. 

9. marts, 2021, Jammerbugt & Vesthimmerland: Lokalplan vedr. Thorup Sletten – afvist (ophævet). De to klagenævn ophæver både VVM-tilladelse, kommuneplantillæg og lokalplan for de 18 vindmøller. Nævnet finder bl.a., at vindmøllerne vil kunne medføre forstyrrelse i en grad så dette  vil udgøre en skade på det nærliggende fuglebeskyttelsesområdets integritet.Planklagenævnet ophæver miljørapporten, kommuneplantillæg og lokalplan.https://jammerbugt.dn.dk/nyheder/pressemeddelelse-og-debatindlaeg/vindmoeller-thorup-sletten-april-2021/  

22. jan, 2021, Mariagerfjord Kommune: Handest Hede – begrænset. Nævnet giver tillæg til miljøkrav stillet af kommunen ifm. opstilling. Tillægget indebærer, at det oprindelige krav om møllestop til én vindmølle om natten 15/7-15/10, hvis vinden er mindre end seks meter i sekundet ændres til at være gældende for alle seks møller. Opstiller håber påbud kan bortfalde efter konkrete undersøgelser.https://mfkn.naevneneshus.dk/media/documents/Berigtiget_afg%C3%B8relse_18-04730_og_18-05735_anonymiseret.pdfhttps://pkn.naevneneshus.dk/media/documents/cleardox_I6k51ZH.pdf  

25. juni, 2021, Viborg Kommune, Tjele, 8 vindmøller – ophævet. Planklagenævnet ophæver lokalplanen og kommuneplantillægget med henvisning til, at der ikke er tilvejebragt det fornødne grundlag for såvidt angår påvirkning af taigasædgås til at kunne fastslå, at opstilling af vindmøllerne uden rimelig tvivl ikke vil have skadelige virkninger for Natura 2000-områdets integritet. Det betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen ikke længere gælder. https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/a115b820-28f5-4fbb-a520-f1b67c9407cdhttps://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/7372a4c4-990c-43b4-a9cf-bdbf62923fbe?highlight=vindm%C3%B8ller%202023                  

30. juni, 2021, Silkeborg Kommune, Marsvinslund, 3 vindmøller – ophævet. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver og hjemviser Silkeborg Kommunes afgørelse af 6. oktober 2020 om, at lokalplan 24-003 har bonusvirkning for opsætning af en vindmølle inden for skovbyggelinjen på matr. nr. 1a Marsvinslunds Hgd., Vium, beliggende Marsvinslundvej 10A-B, 8620 Kjellerup, og hjemviser sagen til fornyet behandling. Det fremgår af afgørelsen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/8df84251-92fa-4a7a-aade-529ffec3d525?highlight=marsvinslundEfter fornyet behandling 5. januar 2022 vedtaget af Silkeborg Byråd.          

7. juli, 2021, Svendborg Kommune, Nr. Søby/Skiftekær, 2 vindmøller – begrænset. To naboer til lokalplanområdet har klaget over planvedtagelsen og miljøvurderingen.  Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljørapporten samt vedtagelsen af lokalplan nr. 637. Det betyder, at lokalplanen og miljørapporten fortsat gælder.Nævnet konstaterer, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har fastsat et vilkår om driftstop på begge vindmøller, iht. forvaltningsplanen for flagermus. Således kræves, at driften af vindmøllerne stoppes i perioden fra solnedgang til solopgang fra den 15. juli til 15. oktober ved lave vindhastigheder af hensyn til eventuelle flagermus i området.https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/ac6744e4-5da1-4ffa-87ae-5ac6c1b5d96e         

16. okober, 2021, Guldborgsund Kommune, Vennerslund, 6 møller hjemvist. Seks vindmøller ved Vennerslund i Guldborgsund Kommune hjemvist af Planklagenævnet. Seks mod fem i nævnet mente ikke, at Guldborgsund Kommune har haft et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere projektområdets “integritet i forhold til arterne havørn og rørhøg.”Planklagenævnet har kun taget stilling til fire af syv kritikpunkter. Klager vedr. flagermus, gæs, svaner og ænder er afvist – ligesom harer, rådyr og ræve.I sagens behandling har følgende medlemmer deltaget: Helle T. Anker (formand), Ole Gregor, Henrik Høegh, Ulf Kjellerup, Karsten Lauritsen, Peter Mortensen, Jonas V. K. Nielsen, Susanne Ogstrup, Torsten S. Pedersen, Helle Søeberg og Flemming Thornæs. Læs afgørelsen her.https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/a0f3e17b-1b4a-4727-b65d-afca71e51efe?highlight=vennerslund        

10. dec., 2021, Jammerbugt, Rendbæk Øst, 15 x 3,6 MW møller stadfæstet. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over vedtagelsen af lokalplanen. Læs her.2. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Jammerbugt Kommunes afgørelse om VVM-tilladelse til opstilling af 15 vindmøller ved Rendbæk Øst. Læs her.Klagerne er Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafd. Jammerbugt samt Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller og en række nærboende borgere. Der er klaget over en række forhold, men alle klager er afvist. Interessen har i særlig grad samlet sig om kongeørnen i området. Her henviser klagerne til Miljøstyrelsens kritiske indstilling til projektets påvirkning af kongeørnen og en anbefaling af en afstand til nærmeste vindmølle på 6 km. En anbefaling som en ekspertvurdering fra WSP argumenterer imod. Efter særdeles grundige observationer i området og med henvisning til en række internationale studier, argumenterer WSP for, at en sikkerhedsafstand til nærmeste vindmølle på 3 km til kongeørnens rede vil være tilstrækkelig. Denne anbefaling blev altså fulgt af Miljø- og Fødevareklagenævnet.  https://jammerbugt.dn.dk/departments-media/28153/klage-over-lokalplan-28-003-for-vindmoeller-ved-rendbaek.pdf             

1. april, 2022, Favrskov Kommune, Hallendrup 6 x 3-6 MW møller – stadfæster. Miljø- og Fødevareklagenævnet giver ikke medhold i klage over Favrskov Kommunes VVM-redegørelse og stadfæster kommunens afgørelse af 9. juli 2020 om VVM-tilladelse til opstilling af 6 vindmøller ved Hallendrup. Læs mere her: https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/ccfc8235-85f5-4c7f-847f-82b626d5b0f5?highlight=20%2F13038         

22. april, 2022, Lolland Kommune, Bogø, 8 x 4 MW møller, lokalplan og § 25 tilladelse ophævet. Planklagenævnet har i den konkrete sag navnligt vurderet, at miljøvurderingen og lokalplanen lider af en væsentlig retlig mangel, da planhabitatbekendtgørelsens og habitatdirektivets krav ikke er opfyldt. Nævnet har på den baggrund ophævet kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplanen.Planklagenævnet har desuden ved afgørelsen fundet, at lokalplanen er i uoverensstemmelse med de generelle retningslinjer for vindmøller, som var fastsat i kommuneplan 2017-2029 for Lolland Kommune. Læs mere her. Læs afgørelsen her.Fire dage senere den 26. april ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet Lolland Kommunes afgørelse af 21. juni 2021 om § 25-tilladelse til opstilling af vindmøller ved Bogø Inddæmning. Nævnet anfører en række forhold, som Lolland Kommune vil skulle tage i betragtning i forbindelse med en fornyet behandling af sagen. De hjemviser sagen til fornyet behandling. Læs sere her. 

27. april, 2022, Jammerbugt, Nr. Økse Sø, 11  x 3,6 MW møller, stadfæstet. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Jammerbugt Kommunes afgørelse af 4. oktober 2018 om VVM-tilladelse til opstilling af 11 vindmøller med tilhørende adgangsveje ved Nørre Økse Sø med specificerede ændringer: Der skal fjernes levende hegn omkring vindmøllerne 3, og 4 og 11, som en afværgeforanstaltning for flagermuskollisoner. Som kompensation skal der plantes nye hegn i en passende afstand fra møllerne.Vindmøllerne 10 og 11 omfattes af vilkår om driftsstop. Vindmøllerne skal slukkes ved lave vindhastigheder (under 6 m/s målt i møllehusets højde) i perioder, hvor store insektsamlinger forekommer ved vindmøllerne (dvs. fra solnedgang til solopgang i perioden fra 15/7 til 15/10). Læs mere her. Læs afgørelsen her.Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljørapporten og den sammenfattende redegørelse. Planklagenævnet kan desuden ikke give medhold i klagen over vedtagelsen af lokalplan 16-001, Vindmøller ved Nørre Økse Sø. Det betyder, at lokalplanen og miljørapporten fortsat gælder. Læs mere her. Læs hele afgørelsen her. 

25. april, 22, Ikast-Brande, Karstoft Ådal, 3 x ca. 5 MW møller a 167,5 m, klager afvist  – Planklagenævnet har afvist klagerne over både miljørapport og kommuneplantillæg vedr. de tre planlagte vindmøller. Miljø og Fødevareklagenævnet afviser ligeledes ifølge Vejle Amts Folkeblad klagerne over den foretagne vurdering af påvirkningen af såvel flagermus som øvrige bilag IV-arter i området. De finder ifølge avisen, at den er tilstrækkelig, og at der i øvrigt ikke er udsigt til drab på flagermus, sangsvaner, traner eller en lang række andre fuglearter i et omfang, der vil være i strid med habitatdirektivet. (afgørelsen er ikke lagt op på Nævnenes Hus)Afgørelsen betyder, at kommuneplantillægget, lokalplanen og miljørapporten fortsat gælder. 

13. maj, 2022, Ikast-B, Ulkær, 11 x ca. 4,5 MW møller a 150 m. – ophæver afgørelse. Planklagenævnet finder, at miljøvurderingen og lokalplanen lider af en væsentlig retlig mangel, da planhabitatbekendtgørelsens § 3, stk. 1 om Natura 2000-områder ikke er overholdt og da miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljøvurdering i øvrigt ikke er opfyldt i relation til grundvand og okker, jf. miljøvurderingslovens bilag 4, litra f. Planklagenævnet ophæver således kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 276, vedr. vindmøller i Ulkær Mose. Det betyder, at lokalplanen og miljøvurderingen ikke længere gælder. Læs afgørelsen her. 2. september, 2022,

Ikast-B, Blåhøj Øst, 3 x 6 MW møller – ophæver miljøtilladelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Ikast-Brande Kommunes miljøtilladelse til opstilling af 3 x 167,5 meter høje møller øst for Blåhøj. Årsagen er mangler i miljøkonsekvensvurderingen. Ophævningen skyldes bl.a. at ”projektet vil medføre en påvirkning af to nærliggende Natura 2000-områder ved oversvømmelse og udledning af urenset okker”, samt at ”kommunen ikke i tilstrækkelig grad har forholdt sig til, at projektet vil medføre en påvirkning af flagermus samt traner og en række andre fuglearter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I.” Endvidere påpeges det, at kommunen ikke har forholdt sig tilstrækkeligt til de visuelle påvirkninger, projektet vil medføre, og at kommunens visualiseringer ikke er retvisende. Miljø- og Fødevareklagenævnet har tidligere afvist anmodning om at tillægge klagen over miljøtilladelsen opsættende virkning, men nu er nævnet altså nået frem til, at sagen – om man så må sige – skal en tur igennem ”møllen” igen: sagen er blevet hjemvist til fornyet behandling, som det hedder i afgørelsen. Læs hele afslaget her. 

27. oktober, 2022, Viborg Kommune, Tolstrup, 3 vindmøller a 149,9 meter, 9,9 MW. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Viborg Kommunes afgørelse af 11. februar 2020 om tilladelse til opstilling af tre vindmøller ved Tolstrup i Viborg Kommune. Klager over hvordan høringssvar er vurderet og håndteret, og vurderingen af påvirkningen af særligt tajgasædgås og flagermus fandt klager var forbundet med usikkerhed, burde være stillet vilkår om overvågningen af påvirkningen af disse arter. 

17. november, 2022, Vesthimmerland, Bjørnstrup, 6 x 150 m. møller, 27 MW. Med denne uges afgørelse i Nævnenes Hus kan HOFORs seks vindmøller i Bjørnstrup rejses. Den politiske beslutning er for længst taget, og der ligger nu ikke flere klager over projektet.  Planklagenævnet udtaler, at de ikke kan give en række borgergrupper medhold i klager over miljøvurderingen. Planklagenævnet kan heller ikke give medhold i klagerne over den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Det betyder, at lokalplanen og kommuneplantillægget for projektet i Bjørnstrup fortsat gælder. Læs mere her.

Februar, 2023, Hjørring, Ilbro/Høgsted, 6 x 3,6 MW møller på 173 m. En lokal forening har klaget over planvedtagelsen og miljøvurderingen.Planklagenævnet finder, at miljøvurderingen lider af en væsentlig retlig mangel, da proceduren ikke er foregået i overensstemmelse med miljøvurderingslovens høringsregler.Da miljøvurdering af et planforslag ifølge miljøvurderingslovens § 13 skal gennemføres inden den endelige vedtagelse af planen, ophæver Planklagenævnet tillige kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillægget. Det betyder, at miljøvurderingen og kommuneplantillægget ikke længere gælder. Læs mere her.