Skip to main content
2015

Vindmøller: ”Snyde-software” og støjemission – samt kontrol heraf

By 15/11/2015april 22nd, 2020No Comments

Notat af Henrik Vinther, sekretariatsleder for VidenOmVind, november 2015.

 

Programmet WindPro fra virksomheden EMD International anvendes af projektudviklere som et planlæg- ningsværktøj, når der skal opstilles nye vindmøller. Programmet bruges til at beregne vindmøllens energi- produktion og dens påvirkning af omgivelserne med støj, skyggekast og synlighed i kulturlandskabet mv.

 

WindPro indgår ikke i vindmøllens styresystem. Fra tid til anden rejses der i den danske vindmølledebat påstande om, at programmet anvendes som ”snyde-software” til at regulere støjemissionen fra vindmøller. Men alene af den grund, at WindPro ikke er installeret i vindmøllen, er dette en praktisk umulighed. Ankla- gerne om ”snyde-software” kan derfor tilbagevises som grundløse.

 

Støjemissionens konstante variation umuliggør, at den kan styres ved en bestemt vindhastighed

Problemstillingen om ”snyde-software” knytter sig til en forestilling om, at vindmølleejeren i egen interesse kan skrue op og ned for vindmøllens støjemission, så den overholder de lovpligtige støjkrav ved 6 og 8 m/s, mens den ved alle andre vindhastigheder får lov at støje ubegrænset. Dette er imidlertid også en praktisk umulighed og bygger på en manglende forståelse af, hvordan støjen måles.

 

Ved måling af vindmøllens støjemission fastlægges vindhastigheden som en middelværdi over 10 sek. Inden for 10 sek. varierer vindhastigheden typisk i størrelsesordenen 2 m/ s. Det vil sige, at en målt middelværdi ved ca. 6 m/ s indeholder vindhastigheder fra 5 til 7 m/ s. Dermed er det ikke muligt at støjregulere en møl- le ved én bestemt vindhastighed, uden at nabovindhastighederne også inkluderes,

 

Forestiller man sig alligevel, at det var teknisk muligt at styre vindmøllen, så den støjer mindre ved 6 og 8 m/ s, kunne dette afsløres ved blot at lytte til støjemissionen. I en sådan situation ville man nemlig kunne høre vindmøllestøjen skifte op og ned hele tiden, da vindhastigheden varierer konstant mellem vindha- stigheder over, under og mellem 6 og 8 m/ s.

 

Når en vindmølle eventuelt reguleres ned i effekt for at leve op til støjkravene, som beskytter naboerne, sker det ved henholdsvis 6 og 8 m/s – svarende til gældende lovgivning. Erfaringsmæssigt ligger den mak- simale støj for moderne vindmøller ved disse vindhastigheder. Over de 8 m/ s vil vindmøllens produktion kunne øges, uden at støjen fra vindmøllen samtidig øges med mere end nogle få dB. Dette er dokumenteret i et teknisk notat fra DELTA til Miljøstyrelsen i 2014, som kan hentes her.

 

Kontrol afslører potentiel omgåelse af de lovmæssige støjkrav

Skulle der blandt vindmølleejere være nogle, som kunne være fristet af at reducere eller måske helt fjerne en eventuel programmeret støjregulering af møllen for at opnå større effekt, vil dette blive afsløret i en kontrol. Vindmølleejeren har simpelt hen ikke mulighed for at omgå de lovmæssige støjkrav, da samtlige produktionsdata fra en vindmølle gemmes i vindmøllens logbog. Denne kan på begæring fra den kontrolle- rende myndighed forlanges udleveret, hvis der er begrundet mistanke om, at vindmøllen ikke overholder støjgrænserne. Skulle der være uoverensstemmelse mellem vindmøllens data og de faktiske støjniveauer, vil det altså blive afdækket i logbogen.