Skip to main content

Konkrete fordele for vindmøllenaboen

Samtlige partier i Folketinget, på nær Nye Borgerlige, har i november 2019 vedtaget en ny aftale for VE-ordningerne, der i forskellig grad tilgodeser naboer til anlæg med vedvarende energi.
Lovgivningen, med tilhørende bekendtgørelse, forventes vedtaget i Folketinget i første halvår af 2020 og gælder for projekter, der udbydes fra og med 2020. De nye regler indebærer følgende for naboer til vindmølleprojekter på land samt havvindmøller, der opstilles efter den såkaldte ”åben-dør” ordning (Bemærk: Ansøgninger om etablering af havmøller efter åben dør-ansøgning er februar 2023 sat i bero efter udmelding fra Energistyrelsen om et muligt brud på EU-regler om statsstøtte):

Skattefri bonus

Køberetsordningen, der hidtil har givet ret til at købe andele i vindmøller til kostpris, afløses af en skattefri bonus, der tilfalder alle husstande indenfor 4-8 gange vindmøllens totalhøjde. Størrelsen af den skattefrie bonus afhænger af vindmøllens produktion, strømprisen og antallet af boliger indenfor det afgrænsede område, som giver ret til bonus. Bonus kan have en værdi af op til ca. 5.000 kr. og er fritaget for modregning i offentlige ydelser. Den udbetales hvert år i hele vindmøllens levetid.

Forbedret værditabsordning

Værditabsordningen giver vindmøllenaboer i ejerboliger ret til erstatning for vindmøllens potentielt negative påvirkning af ejendomsværdien. Tidspunktet for vurderingen af værditabet flyttes efter de nye regler til efter vindmøllerne er opstillet og har produceret den første kWh. Ændringen skal sikre, at det eventuelle værditab, der vurderes af taksationsmyndigheden, har en direkte sammenhæng med den faktiske ændring i landskabet, som opstilling af vindmøllen har på en beboelsesejendom.

Gård Tæt På Lodret

Skattefri bonus

Køberetsordningen, der hidtil har givet ret til at købe andele i vindmøller til kostpris, afløses af en skattefri bonus, der tilfalder alle husstande indenfor 4-8 gange vindmøllens totalhøjde. Størrelsen af den skattefrie bonus afhænger af vindmøllens produktion, strømprisen og antallet af boliger indenfor det afgrænsede område, som giver ret til bonus. Bonus kan have en værdi af op til ca. 5.000 kr. og er fritaget for modregning i offentlige ydelser. Den udbetales hvert år i hele vindmøllens levetid.

Forbedret værditabsordning

Værditabsordningen giver vindmøllenaboer i ejerboliger ret til erstatning for vindmøllens potentielt negative påvirkning af ejendomsværdien. Tidspunktet for vurderingen af værditabet flyttes efter de nye regler til efter vindmøllerne er opstillet og har produceret den første kWh. Ændringen skal sikre, at det eventuelle værditab, der vurderes af taksationsmyndigheden, har en direkte sammenhæng med den faktiske ændring i landskabet, som opstilling af vindmøllen har på en beboelsesejendom.

Salgsoption for naboejendomme

Som noget nyt oprettes en salgsoptionsordning, som skal gælde for beboelsesejendomme indenfor 6 gange vindmøllens totalhøjde fra vindmølleanlæg, som vinder ret til pristillæg i teknologineutrale udbud.
Efter den nye optionsordning skal vindmølleopstiller tilbyde ejere af ovennævnte beboelsesejendomme en option på at sælge ejendommen. Salgsoptionen gælder et år fra det tidspunkt, hvor vindmøllen er opstillet og har produceret den første kWh, så beboerne har haft lejlighed til at afprøve naboskabet med vindmøllen. Ordningen gælder for alle ejendomme indenfor 6 gange vindmøllens totalhøjde, som har opnået værditab via værditabsordningen på over 1 procent af beboelsesejendommens værdi.

Grøn ordning

Som led i de nye regler for VE-ordningerne er det aftalt, at der oprettes en grøn pulje, hvortil opstillere af VE-anlæg skal indbetale et beløb til den kommune, hvor vindmøllerne opstilles.
Puljen oprettes og administreres af kommunerne, og det er hensigten, at midlerne kan anvendes til gavn for lokalområderne nær nyetablerede VE-anlæg. Fortrinsvist til støtte for projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg men også til andre grønne tiltag i kommunen.

Læs om de nye VE-ordninger her.

Siden indførelsen af værditabs-ordningen i 2009 og frem til 2018 er der behandlet 1234 sager, og der er givet tilsagn om værditab i 834 sager. Ifølge en udregning foretaget af Wind Denmark er der i de 834 sager udbetalt 96,6 mio. kr. i erstatning. Den gennemsnitlige udbetaling ligger på 116.000 kr. pr. ejendom. Bedømt ud fra afgørelserne i taksations-kommissionerne, gives der i ca. 65 pct. af sagerne tilsagn om udbetaling af værditab. Fælles for alle ansøgere, der har fået tilkendt værditab, er, at de enten kan se, høre eller kan opleve skyggekast fra de opstillede vindmøller. Den gennemsnitlige værditabserstatning i afgørelser fra Taksationsmyndig-heden er på ca. 8 pct. af ejendomsværdien, og den gennemsnitlige afstand til vindmøllen for de husstande, der har fået tilkendt værditabserstatning, er på ca. 900 meter. Læs uddybende om værditabs-ordningen her.